Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 18-Οκτ-2021 00:14

  Κοινωνία & επιχειρηματικότητα: Για μία νέα σχέση εμπιστοσύνης

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

   

  Οι πρόσφατες µετρήσεις που αφορούν την εµπιστοσύνη των πολιτών στους θεσµούς δείχνουν µια σηµαντική αλλαγή για τις επιχειρήσεις – έχουν αρχίσει να καταγράφουν σηµαντικά θετικά ποσοστά συγκριτικά µε το παρελθόν. Στη χώρα µας έχουµε διανύσει δεκαετίες όπου η σχέση της κοινωνίας µε την επιχειρηµατικότητα διαπνεόταν κυρίως από µια επικριτική διάθεση απέναντι στις επιχειρήσεις, στη βάση της θεώρησης ότι τα συµφέροντα των επιχειρήσεων ήταν αντίθετα από τα κοινωνικά συµφέροντα. Αυτή η αρχή µεταστροφής στην ταξινόµηση της επιχειρηµατικότητας στη συνείδηση της κοινωνίας από µέρος του προβλήµατος σε µέρος της λύσης είναι ένα σπουδαίο κεκτηµένο, το οποίο οι επιχειρήσεις οφείλουµε να προστατεύσουµε και να ενδυναµώσουµε. 

  Το χρέος µας αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό σήµερα. Στον διασυνδεδεµένο και πολύπλοκο κόσµο όπου ζούµε, κύριο ζητούµενο για όλους µας είναι πώς θα µπορέσουµε να ανταποκριθούµε, ως κοινωνία, και ως οικονοµία, µε τρόπο που θα συµβάλει στη δηµιουργία προοπτικής και ευηµερίας για όλους, χωρίς αποκλεισµούς. Με άλλα λόγια, να είναι η Ελλάδα µεταξύ των χωρών που χαρακτηρίζονται για την κοινωνική τους συνοχή, τη σταθερή και βιώσιµη ανάπτυξη της οικονοµίας τους, εξασφαλίζοντας ποιότητα ζωής και ευκαιρίες για όλους. 

  Με γεφύρωση του χάσµατος δεξιοτήτων και µε ριζικές (κοσµογονικές) αλλαγές στον τρόπο που προσεγγίζουµε την εκπαίδευση και κατάρτιση, τόσο στο εκπαιδευτικό σύστηµα µε την ευρεία έννοια όσο και στο εσωτερικό των επιχειρήσεων. Με όλες τις διαστάσεις του τεχνολογικού µετασχηµατισµού: από το ρυθµιστικό πλαίσιο και την ασφάλεια δικαίου µέχρι την ψηφιακή προσαρµογή των εργαζοµένων, όσο και των συστηµάτων οργάνωσης της εργασίας. Με παρεµβάσεις για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και την πράσινη µετάβαση που θα επιτρέψουν στην Ελλάδα να βγει οικονοµικά και περιβαλλοντικά ενισχυµένη από την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συµφωνία. Με ολοκληρωµένη βιοµηχανική στρατηγική µε οριζόντιες παρεµβάσεις και στοχευµένες πολιτικές για περισσότερη προστιθέµενη αξία, σύγχρονες υποδοµές, εξωστρέφεια, οικοσυστήµατα και εφοδιαστικές αλυσίδες. Με ενίσχυση της καινοτοµικής ικανότητας των επιχειρήσεων (όλων των κλάδων και µεγεθών) για ανταγωνιστικότητα, υψηλότερο βιοτικό επίπεδο και καλύτερες θέσεις εργασίας. 

  Για να το πετύχουµε χρειάζεται µια ολοκληρωµένη προσέγγιση, αλλά κυρίως µία σηµαντική αλλαγή στη συλλογική µας θεώρηση και στον τρόπο που οργανώνουµε τη ζωή, τις δράσεις και τις δραστηριότητές µας. Αυτή συνίσταται στην αποµάκρυνση από τις έως σήµερα επικρατούσες διαιρετικές αφηγήσεις και στη στόχευση της συµπόρευσης µέσω της συνεργασίας. Σε αυτόν τον δρόµο όλοι έχουν έναν ρόλο να παίξουν και όλοι µπορούν να ωφεληθούν. Η Πολιτεία χτίζοντας θεσµούς που εµπνέουν εµπιστοσύνη. Οι ίδιοι οι πολίτες επιβραβεύοντας µε τις επιλογές τους τους φορείς της δηµόσιας και της οικονοµικής ζωής που προτάσσουν τη συλλογική υπευθυνότητα, την αλληλεγγύη και τη συνέπεια. Αλλά και οι επιχειρήσεις προσεγγίζοντας την κοινωνία και δείχνοντας µέσα από την καθηµερινή τους πρακτική σε κάθε πολίτη, καταναλωτή, εργαζόµενο, νέο ότι οι στόχοι µας είναι κοινοί στην προσπάθεια για να αλλάξουµε την προοπτική της χώρας για τις επόµενες δεκαετίες.

  Κύριο ζητούµενο για όλους µας είναι πώς θα µπορέσουµε να ανταποκριθούµε, ως κοινωνία, και ως οικονοµία, µε τρόπο που θα συµβάλει στη δηµιουργία προοπτικής και ευηµερίας για όλους, χωρίς αποκλεισµούς.
   

  Το εύρος των προκλήσεων είναι τέτοιο, που µπορούν να αντιµετωπιστούν µόνο µε συνεργατικό πνεύµα και εµπιστοσύνη που θα επιτρέψει τον σχεδιασµό πολιτικών µε συµπεριληπτικό, ρεαλιστικό και αποτελεσµατικό τρόπο. Χτίζοντας πάνω στις εµπειρίες των χρόνων της οικονοµικής κρίσης και της πανδηµίας, σήµερα έχουµε µπροστά µας την ευκαιρία να κινηθούµε διαφορετικά και να αλλάξουµε πορεία, ξεπερνώντας οριστικά σηµαντικές παθογένειες και αδυναµίες. Η δική µας συνεισφορά, ως επιχειρήσεων, θα είναι σηµαντική εάν επενδύσουµε στην ευρύτερη συναντίληψη που δείχνει να διαµορφώνεται στην κοινωνία µας για τα µεγάλα διακυβεύµατα της εποχής µας. Το να κάνουµε το επόµενο βήµα, µετατρέποντας τη µερική συναντίληψη σε πραγµατικά συλλογική πορεία, για µια παραγωγική, κοινωνικά και οικονοµικά ισχυρή Ελλάδα, µε ανοιχτούς ορίζοντες, που αναπτύσσεται και δηµιουργεί ευκαιρίες για την κοινωνία του σήµερα και του αύριο, είναι µια Μεγάλη Ιδέα. Μια ιδέα που, εάν την υπηρετήσουµε, µπορεί να µας βοηθήσει να κάνουµε άλµα σήµερα, αλλά και να αποτελέσει παράλληλα και µια σηµαντική παρακαταθήκη για το µέλλον της χώρας και της κοινωνίας µέσα στην οποία θα ζούµε, θα εργαζόµαστε και θα επιχειρούµε, τόσο εµείς όσο και οι επόµενες γενιές. 

  Είναι ένα βήµα που πολλές άλλες ανεπτυγµένες χώρες έχουν ήδη κάνει. Χτίζοντας σχέσεις εµπιστοσύνης µεταξύ Πολιτείας, επιχειρήσεων και κοινωνίας, που είναι σε θέση να µιλάνε µε ειλικρίνεια για κρίσιµα ζητήµατα και να παίρνουν ακόµα και δύσκολες αποφάσεις µε γνώµονα τη µακρόπνοη προοπτική και τη διαγενεακή στόχευση. Γνωρίζοντας πως βγαίνουν όλοι κερδισµένοι όταν λειτουργούν όλοι µαζί. 

  Αφετηρία µιας τέτοιας αλλαγής είναι ένας ανοιχτός κοινωνικός διάλογος στη βάση πραγµατικών δεδοµένων. Διάλογος που ξεφεύγει από διπολικές αναλύσεις, αµβλύνει τις διαφορές και ψάχνει για λύσεις και ουσιαστικές συναινέσεις, µε πραγµατικό αντίκτυπο στην κοινωνία και στην οικονοµία. Μια βιώσιµη οικονοµία µε επιχειρηµατικότητα που καινοτοµεί και δηµιουργεί, µε εργαζόµενους καταρτισµένους µε σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες, που εργάζονται σε ένα σύγχρονο περιβάλλον, και µια απλοποιηµένη, διάφανη και αποτελεσµατική λειτουργία της Πολιτείας, είναι σηµεία ευρύτερης συµφωνίας και επιτρέπουν την άµβλυνση των διαφορών και την επικράτηση µιας φιλοσοφίας συνεργασίας και συµπόρευσης. 

  Σε αυτή τη διαδικασία κάθε πλευρά οφείλει να συµβάλει όπως µπορεί ώστε να αποκτήσουµε όλα τα στοιχεία ανθεκτικότητας που χρειάζονται οι δοµές, οι επιχειρήσεις και οι άνθρωποι, ώστε να αντέχουν στις κρίσεις και να δηµιουργούν προοπτική. 

  Από τη µεριά µας, στον ΣΕΒ, πιστεύουµε στη δύναµη της επιχειρηµατικότητας και πιστεύουµε πως οι επιχειρήσεις είναι µέρος της λύσης. Όλες µας οι δράσεις επικεντρώνονται στο πώς θα διαµορφώσουµε τις συνθήκες για µια Ελλάδα όπου κοινωνία και επιχειρήσεις συνεργάζονται, πετυχαίνουν και κερδίζουν µαζί.

  * Ο κ. Δηµήτρης Παπαλεξόπουλος είναι Πρόεδρος του Δ.Σ. ΣΕΒ.


  ΛΕΖΑΝΤΑ
   

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ