Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 22-Οκτ-2018 16:08

  Diversa: Ανακοίνωση

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  AΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Επί των θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της

  19ης Οκτωβρίου 2018

  Την 19η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας DIVERSA ΑΕΒΕ, στην Αθήνα και επί της οδού Κρατίνου αριθμός 11, έγινε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Παρέστησαν 5 μέτοχοι εκπροσωπούντων το 70,67% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου . Συνεπώς υπήρξε η νόμιμη απαρτία. Οι μέτοχοι ήταν οι κάτωθι:

  1.ΤΣΙΜΠΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ με ποσοστό 29,78% επί του συνόλου των μετοχών

  2.ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ εξουσιοδοτημένος από τον ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑΥΡΟ με ποσοστό 19,33% επί του συνόλου των μετοχών

  3.ΖΑΡΑΝΗ ΑΡΓΥΡΩ με ποσοστό 19,30% επί του συνόλου των μετοχών

  4.ΓΟΥΛΑ ΜΑΡΙΝΑ-ΑΣΠΑΣΙΑ με ποσοστό 1,80% επί του συνόλου των μετοχών

  5.ΚΛΟΚΟΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ με ποσοστό 0,46% επί του συνόλου των μετοχών

  Συνολικό ποσοστό: 70,67% επί του συνόλου των μετοχών

  ΗΓενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  Θέμα Πρώτο: Πιθανή αλλαγή ή προσθήκη σκοπού και δραστηριότητας της εταιρείας

  Επί του πρώτου θέματος της Ημερησίας Διάταξης, η Γενική συνέλευση αποδέχεται ομόφωνα την πρόταση του κ. Προέδρου για την τροποποίηση του σκοπού της εταιρείας λόγω των νέων δραστηριοτήτων που πρόκειται να αναπτύξει και αποφασίζει παμψηφεί και ομόφωνα την προσθήκη στο σκοπό, α)δραστηριότητας συμμετοχών (holding) και β)άσκησης επενδυτικής δραστηριότητας. Έτσι το άρθρο 3 περί σκοπού τροποποιείται ως κάτωθι:

  "Άρθρο 3."

  Σκοπός

  1.-Σκοπός της εταιρίας είναι:

  α) Η εισαγωγή, εξαγωγή καθώς και η πώληση χονδρικώς και λιανικώς ωρολογίων, κοσμημάτων, ιατρικών ειδών, φωτογραφικών ειδών και μηχανημάτων και γενικά οποιουδήποτε άλλου είδους ή αντικειμένου που προορίζεται για βιοτεχνική, εμπορική ή άλλου είδους χρήση.

  β) Η κατασκευή καθώς και η εισαγωγή πρώτων υλών, με σκοπό την κατασκευή των παραπάνω ειδών και αντικειμένων.

  γ) Η αντιπροσώπευση οίκων παραγωγής των παραπάνω ειδών και αντικειμένων του εσωτερικού και του εξωτερικού και η συνεργασία με αυτούς.

  δ) Η δημιουργία, ανάπτυξη και εκμετάλλευση καταστημάτων με τη μορφή "κατάστημα σε κατάστημα" (shop in shop).

  ε) Η παραχώρηση δικαιόχρησης εμπορικών σημάτων και τεχνογνωσίας (franchising) σε συνδεδεμένες και μη επιχειρήσεις.

  στ) Η παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας συναφούς με τις παραπάνω.

  ζ) Οι εισαγωγές, οι αντιπροσωπείες και η εμπορία πάσης φύσης μηχανημάτων, υλικών, εργαλείων και εξοπλισμού για πάσης φύσης βιομηχανίες, βιοτεχνίες ή εμπορικές επιχειρήσεις.

  η) Η ανάληψη και η εκτέλεση πάσης φύσης τεχνικών κατασκευαστικών εργασιών, τεχνικών μελετών, εξειδικευμένων τεχνικών, μηχανολογικών και μηχανουργικών εργασιών.

  θ) Η ανάληψη και η εκτέλεση πάσης φύσης συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις.

  ι) Οι εισαγωγές, οι αντιπροσωπείες και η εμπορία πάσης φύσης διαφημιστικών, δώρων, διακοσμητικών και λοιπών ειδών δώρου.

  κ) Η συμμετοχή με οποιονδήποτε τρόπο σε νομικά πρόσωπα, εταιρείες και κοινοπραξίες, ημεδαπές ή αλλοδαπές, οιασδήποτε νομικής μορφής, όλων των δραστηριοτήτων.

  λ) Η ανάπτυξη και άσκηση οποιασδήποτε επενδυτικής δραστηριότητας στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

  Για την επιδίωξη των ως άνω σκοπών η εταιρία μπορεί:

  1)Να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα με οποιοδήποτε τρόπο.

  2)Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.

  3)Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή

  παρεμφερή σκοπό.

  4)Να συμμετέχει σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

  5)Να προβαίνει σε κάθε πράξη που κρίνεται απαραίτητη άμεσα ή έμμεσα για την εκπλήρωση του σκοπού της.

  6)Να λαμβάνει δάνεια και να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων.

  Θέμα Δεύτερο: Έγκριση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που πάρθηκαν μέχρι και της παρούσης Γενικής Συνελεύσεως

  Επί του δεύτερου θέματος η Γενική Συνέλευση ομόφωνα απάλλαξε το Διοικητικό Συμβούλιο από όλες ανεξαιρέτως τις αποφάσεις που πάρθηκαν μέχρι και της παρούσης Γενικής Συνέλευσης.

  Θέμα Τρίτο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

  Επί του τρίτου θέματος η Γ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα να δεχτεί τις παραιτήσεις του κ. Κλοκοτάρα Κωνσταντίνου από τη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών Γούλας Μαρίνας-Ασπασίας και Μούσα Βασίλειου, οι οποίοι θα αντικατασταθούν και εκλέγεται νέο τριμελές .Σ., το οποίο αποτελείται από τους Παναγιωτόπουλο Σταύρο του Αναστασίου, την Δημοπούλου Αλεξάνδρα του Εμμανουήλ και τον Παναγιωτόπουλο Γεώργιο του Αναστασίου.

  Θέμα Τέταρτο: Πιθανή απόσχιση κλάδου – δημιουργία θυγατρικής ORA-ORA

  Μετά από διεξοδική συζήτηση για τους λόγους που προτάθηκε απόσχιση κλάδου αποδέχθηκαν όλοι πως δεν συντρέχουν λόγοι για πραγματοποίηση της απόσχισης και τη δημιουργία θυγατρικής.

  Έτσι ομόφωνα η Γενική Συνέλευση αποφάνθηκε να μην δώσει έγκριση για το θέμα αυτό.

  Θέμα Πέμπτο: Παραγραφή απαιτήσεων λόγω παρέλευσης πενταετίας

  Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος ενημερώνει για τις απαιτήσεις που υπάρχουν από τους πελάτες/χρεώστες της εταιρείας Κλοκοτάρα Κωνσταντίνο ύψους 31.962,63€, Γούλα Μαρίνα & ΣΙΑ ΟΕ. ύψους 127.651,03€ και Τσιμπίδα Παναγιώτη ύψους 24.846,95€.

  ΗΓ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την παραγραφή αυτών των απαιτήσεων λόγω παρέλευσης πενταετίας όπου τα υπόλοιπα είναι ακίνητα και θεωρούνται ανεπίδεκτα εισπράξεως.

  Θέμα Έκτο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις

  Επί του θέματος αυτού ο κ. Πρόεδρος της Γ.Σ. ενημέρωσε το σώμα για διάφορα θέματα που αφορούν την τρέχουσα πορεία της Εταιρείας.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων