Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 10-Σεπ-2018 13:58

  Ιντερτέκ: Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου αποφάσισε η τακτική γ.σ.

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121826860000 – πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 17099/06/Β/88/29) ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα, 10η Σεπτεμβρίου του 2018, και ώρα 09:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, στα γραφεία της Εταιρείας, στο Ελληνικό Αττικής (Αφροδίτης 24 και Ριζούντος).

  Στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου επτά (7) μέτοχοι εκπροσωπούντες 6.991.021 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι το 62,23% επί συνόλου 11.233.200 κοινών ονομαστικών μετοχών.

  Η Γενική Συνέλευση κατόπιν σχετικής συζητήσεως και επισκοπήσεως των στοιχείων, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις, όλες κατά παμψηφία (100%) του ως άνω εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

  ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρικής Χρήσης 01/01/2017 - 31/12/2017 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρικής Χρήσης 01/01/2017 - 31/12/2017 μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

  Στο πρώτο (1ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως η Γ.Σ. ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 01/01/2017 - 31/12/2017 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρικής Χρήσης 01/01/2017 - 31/12/2017 μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, όπως αυτές προτάθηκαν προς έγκριση.

  ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01/01/2017 - 31/12/2017 και της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί μη διανομής μερίσματος.

  Στο δεύτερο (2ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, η Γ.Σ., ενέκρινε τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 01/01/2017- 31/12/2017.

  ΘΕΜΑ 3ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της εταιρικής χρήσης 01/01/2017 - 31/12/2017 και έγκριση των πράξεων διαχείρισης και εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

  Στο τρίτο (3ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, η Γ.Σ., απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της εταιρικής χρήσης 01/01/2017 - 31/12/2017 και ενέκρινε άπασες τις πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που έλαβαν χώρα εντός της εξεταζόμενης χρήσης.

  ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2017 - 31/12/2017 και προέγκριση αμοιβών για την επόμενη εταιρική χρήση 2018 (01/01/2018 - 31/12/2018).

  Στο τέταρτο (4ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, η Γ.Σ. προέβη σε έγκριση της καταβληθείσας κατά την ελεγχόμενη χρήση αμοιβής του εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. και Δ/νοντος Συμβούλου κ. Δημητρίου Πολιτοπούλου ποσού 35.000 ευρώ, του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. κ. Εμμανουήλ Κλειδή ποσού 12.000 ευρώ, καθώς και του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. κ. Γεωργίου Βασιλάκου ποσού 12.000 ευρώ και εν συνεχεία σε προέγκριση της αμοιβής των Μελών του Δ.Σ. για την επόμενη εταιρική χρήση 2018 (01/01/2018 - 31/12/2018) έως του ποσού των 104.000 ευρώ.

  ΘΕΜΑ 5ο: Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την επόμενη εταιρική χρήση 2018 (01/01/2018 - 31/12/2018) και ορισμός της αμοιβής τους.

  Στο πέμπτο (5ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, η Γ.Σ. εξέλεξε τους προταθέντες Ελεγκτές της επομένης εταιρικής χρήσης 2018 (01/01/2018 - 31/12/2018), ως εξής: Τακτικός ο κ. Γεράσιμος Ζαφειράτος (ΑΜ ΣΟΕΛ 20901) και Αναπληρωματικός ο κ. Κων/νος Αντάκης (ΑΜ ΣΟΕΛ 21271), της Ελεγκτικής Εταιρείας "AUDIT PLUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε." και όρισε την αμοιβή αυτής στο ποσό των 25.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

  ΘΕΜΑ 6ο: Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών συνδεδεμένων με την εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920.

  Στο έκτο (6ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως η Γ.Σ., προέβη στη χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/20, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας, προκειμένου να μετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών συνδεδεμένων με την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920.

  Θέμα 7ο : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου – Ορισμός ανεξαρτήτων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

  Εξελέγη νέο διοικητικό συμβούλιο, αποτελούμενο από τους κ.κ.: 1. Δημήτριο Κοντομηνά του Παναγιώτη, 2. Κωνσταντίνο Αμοιρίδη του Παναγιώτη, 3. Ιωάννη Χαλδούπη του Λεωνίδα,  4. Ηλία Γεωργαντά του Θεοδώρου, 5. Γεώργιο Βασιλάκο του Κωνσταντίνου και 6. Διαλετή Στέφανο του Σπυρίδωνα . Σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 του ν. 3016/2002, οι κ.κ. Γεώργιος Βασιλάκος του Κωνσταντίνου και Διαλετής Στέφανος του Σπυρίδωνα εξελέγησαν ως Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

  Θέμα 8ο: Τροποποίηση του καταστατικού, άρθρου 2 (διεύρυνση σκοπού).

  Στο 8ο θέμα, η ΓΣ προέβη σε διεύρυνση του σκοπού του καταστατικού της εταιρείας και προστέθηκε η δυνατότητα εκμίσθωσης των Συσκευών που η Εταιρεία εμπορεύεται.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων