Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 08-Αυγ-2018 16:21

  Προοδευτική.: Στις 31 Αυγούστου η Ετήσια Γενική Συνέλευση

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Σύµφωνα µε το νόµο 2190/1920 και το Καταστατικό της  Εταιρείας, και της  αναρτήσεως του Οικονοµικού Ηµερολογίου του 2018, στο ̟πλαίσιο της ορθής κι έγκυρης ενημέρωσης του ε̟πενδυτικού κοινού, και βάσει των άρθρων 4.1.2 & 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών , µε Αρ. Πρωτ 4613,   η  ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ανακοίνωσε, µέσω σχετικής αναρτήσεως στην επίσημη  Ιστοσελίδα της εταιρείας www.proodeftiki.gr , καθώς και στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, µε Αρ. Πρωτ. 4614/09-08-2018 :

  την Πρόσκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, για ηµέρα Παρασκευή 31η Αυγούστου 2018 και ώρα 09.00, στα γραφεία της εταιρείας, ε̟πί της Σ̟πύρου Τρικού̟πη 60, 114 73,  ̟προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων  των ̟παρακάτω θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης: 

  1. Υποβολή ̟προς έγκριση των  Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων 

  (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για τη Χρήση  2017 ( 1.1.2017  έως 

  31.12.2017) και  των εξ  αυτών αντίστοιχων Εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή καθώς µετά της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύµφωνα µε το άρθρο 43α ̟παραγρ. 3 ̟περι̟ τ. δ  του Κ.Ν. 2190/1920. 

   

  1. Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών  Ελεγκτών - Λογιστών α̟πό κάθε ευθύνη αποζημιώσεως  για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις  Οικονομικές Καταστάσεις για τη  χρήση  2017

   

  1. Χορήγηση εξουσιοδότησης ̟προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για εκχώρηση διεκδικούμενων απαιτήσεων ̟προς Πιστωτές της

  Εταιρείας. 

   

  1. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών  Ελεγκτών  – Λογιστών,  µελών του Σώματος  Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών,  για τον έλεγχο της χρήσης  2018  και καθορισμός της αμοιβής τους.  

   

  1. Έγκριση αμοιβής Ορκωτών Ελεγκτών–Λογιστών, ποσού 20.000 Ευρώ , συγκεκριμένα την εταιρεία  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. -  Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, εδρέουσα   στη Λεωφ. Κηφισίας 22 – 151 για την  κλειοµένη χρήση 2017 

   

  1. Έγκριση αμοιβών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ποσού 30.000.- Ευρώ.  για την  κλειοµένη χρήση  2017.

    

  1. Έγκριση αμοιβών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ποσού 30.000 Ευρώ   για την  χρήση  2018.

   

  1. Χορήγηση αδείας, σύµφωνα µε το άρθρο 23  και 23α ̟αρ. 1 του Ν.2190/1920, ό̟ως ισχύει, στα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, στον  Γενικό ∆ιευθυντή και στους λοιπούς ∆ιευθυντές, καθώς και τους αντικαταστάτες αυτών, να ενεργούν για λογαριασµό τους ή τρίτων ̟πράξεις υπαγόμενες στους σκοπούς της Εταιρείας και να µετέχουν σε  ∆ιοικητικά Συµβούλια ή στη ∆ιεύθυνση  θυγατρικών ή άλλων Εταιρειών ̟που επιδιώκουν ̟παρόμοιους σκοπούς µε την ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ. 
  2. ∆ιάφορες ανακοινώσεις - εγκρίσεις - ̟προτάσεις και λήψη αποφάσεων ε̟π’ αυτών. 

  Σε ̟περίπτωση µη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόµο απαρτίας το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε την ̟παρούσα ̟πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε  Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 1η Οκτωβρίου 2018 , ηµέρα Δευτέρα  και  ώρα 09.00 ̟.µ., στον ίδιο χώρο. 

  Σύμφωνα µε τα άρθρα 26 ̟παραγρ. 2β και 28α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν και ̟προστέθηκαν αντιστοίχως µε τα άρθρα 3 και 5 του N. 3884/2010 και ισχύουν η Εταιρεία ενημερώνει και τους µετόχους τα ακόλουθα: 

   Ι.  ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

  ∆ικαίωµα συµµετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν µόνο τα φυσικά ή νοµικά ̟πρόσωπα ̟που εµφανίζονται ως µέτοχοι της Εταιρείας στο αρχείο των Άυλων Τίτλων της Εταιρείας, το ο̟οίο τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ∆ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ &

  ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ" (ΕΧΑΕ) κατά την έναρξης της ̟πέµ̟της (5ης) ημέρας ̟που ̟προηγείται της συνεδρίασης, ήτοι την  26ης Αυγούστου 2018 (ηµεροµηνία καταγραφής).  

  Η σχετική έγγραφη βεβαίωση απόδειξης της µετοχικής ιδιότητας εκδιδόμενη από την ΕΧΑΕ ̟πρέ̟πει να ̟περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη () ηµέρα ̟πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 28η Αυγούστου 2018. Όσοι από τους µετόχους είναι νοµικά ̟πρόσωπα ̟πρέ̟πει εντός της ίδιας ̟προθεσμίας να καταθέσουν σύμφωνα µε το νόµο τα νοµιµο̟ποιητικά τους έγγραφα. 

  Στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 1ης Οκτωβρίου 2018, ηµέρα Δευτέρα , µ̟πορούν να συµµετέχουν οι µέτοχοι υ̟πό τις ίδιες ανωτέρω τυπικές ̟προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του µετόχου ̟πρέ̟πει υφίσταται κατά την έναρξη της 27ης Σε̟τεµβρίου 2017 για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, ήτοι της τέταρτης (4ης) ηµέρας ̟πριν από την ηµέρα της συνεδρίασης της  Επαναληπτικής Συνέλευσης αντίστοιχα (ηµεροµηνία καταγραφής επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων). 

  Η σχετική έγγραφη βεβαίωση απόδειξης της µετοχικής ιδιότητας εκδιδόμενη από την ΕΧΑΕ ̟πρέ̟πει να ̟περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη () ημέρα ̟πριν τη συνεδρίαση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 28η Σεπτεμβρίου 2018.  Όσοι από τους µετόχους είναι νομικά ̟πρόσωπα ̟πρέπει εντός των ανωτέρω ̟προθεσμιών να καταθέσουν σύμφωνα µε το νόμο τα νοµιµο̟ποιητικά τους έγγραφα. 

  Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση µόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του µετόχου κατά την ηµεροµηνία καταγραφής. Σε ̟περίπτωση µη συµµόρφωσης µε τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920 ο εν λόγω µέτοχος µετέχει στη Γενική Συνέλευση µόνο κατόπιν άδειας της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωµάτων δεν ̟προϋποθέτει τη δέσµευση των µετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία ̟περιορίζει τη δυνατότητα ̟πώλησης και µεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστηµα ̟ που µεσολαβεί ανάµεσα στην ηµεροµηνία καταγραφής και την ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης. 

  ΙΙ.  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ           ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

  Οι δικαιούχοι µέτοχοι µ̟ορούν να συµµετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή µέσω νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους. Κάθε µέτοχος µ̟πορεί να διορίζει µέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νοµικά ̟πρόσωπα µετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους µέχρι τρία (3) φυσικά ̟πρόσωπα.  

  Έντυπο ̟πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στους κ.κ. Μετόχους στην ιστοσελίδα της Εταιρείας  www.proodeftiki.gr  και σε έγχαρτη µορφή α̟πό το Τµήµα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Σ̟. Τρικούπη 60 – Αθήνα, τηλ. 210 88.37.210 / fax. 210 82.29.818 & ηλεκτρονικές διευθύνσεις  : stockex@proodeftiki.gr, reports@proodeftiki.gr 

  Ο διορισµός και η ανάκληση του αντιπροσώπου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στα γραφεία της Εταιρείας στην ανωτέρω διεύθυνση τουλάχιστον τρεις (3) ηµέρες ̟πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, ήτοι µέχρι Παρασκευή , 28 Αυγούστου  2018.

   Η ίδια ̟προθεσμία  θα ισχύει και για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, ήτοι µέχρι την Παρασκευή 28 Σε̟τεµβρίου 2017.   Αντιπρόσωπος ̟ ενεργεί για ̟περισσότερους Μετόχους µ̟πορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο. Εάν ο Μέτοχος κατέχει µετοχές, οι οποίες εµφανίζονται σε ̟περισσότερους του ενός λογαριασµού αξιών, ο Μέτοχος µ̟πορεί να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις µετοχές ̟που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. Ο Μέτοχος µ̟πορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για µία και µόνη γενική συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου.   

   Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα µε τις οδηγίες του Μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την υποβολή του ̟πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης στην αρμόδια αρχή ή, εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώρισή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. 

   Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία ̟πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης κάθε γεγονός, το οποίο µ̟πορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους, για την αξιολόγηση του κινδύνου στη ̟περίπτωση που εξυπηρετεί ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα ̟πλην των συμφερόντων του µμετόχου.  

   Σύγκρουση συμφερόντων σύμφωνα µε τα ανωτέρω δύναται να ̟προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:  

   α) είναι µμέτοχος ̟που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό ̟πρόσωπο

  ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το µμέτοχο αυτόν, ή  

  β) είναι µέλος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή µμετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή  

  γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή µμετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού ̟προσώπου ή οντότητας ̟ου ελέγχεται από µμέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή  

  δ) είναι σύζυγος ή συγγενής ̟πρώτου βαθμού µε ένα από τα φυσικά ̟πρόσωπα ̟ που αναφέρονται στις ̟περιπτώσεις α΄ έως γ΄. 

  ∆εν χορηγείται η δυνατότητα συµµετοχής των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση διά ηλεκτρονικών μέσων, άνευ φυσικής ̟παρουσίας αυτών στον τόπο διεξαγωγής της Γενικής Συνελεύσεως, ούτε η δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως (διά ηλεκτρονικών µέσων ή δ΄ αλληλογραφίας), ούτε η δυνατότητα διορισμού και ανακλήσεως αντιπροσώπου διά ηλεκτρονικών µέσων. 

   

   ΙΙΙ. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

   Σύμφωνα µε το άρθρο 39 ̟αρ.2, 2α, 4 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920 οι µέτοχοι έχουν µεταξύ άλλων και τα ακόλουθα δικαιώματα: 

  1. Μέτοχοι ̟που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου µμετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δικαιούνται να ζητήσουν από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της να εγγράψει ̟πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν σχετικής αίτησης ̟που ̟πρέπει να ̟περιέλθει στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο δέκα ̟πέντε (15) ημέρες τουλάχιστον ̟πριν τη Γενική Συνέλευση, ήτοι µέχρι την Πέμπτη ,  18η Αυγούστου 2018. Η αίτηση για την εγγραφή ̟πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης ̟προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται µε τον ίδιο τρόπο, όπως η ̟προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δέκα τρεις (13) ημέρες ̟πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 18η Αυγούστου  2018 και ταυτόχρονα τίθεται στην διάθεση των µετόχων στην ιστοσελίδα

  της Εταιρείας, µαζί µε την αιτιολόγηση ή το σχέδιο της απόφασης ̟ που έχει υποβληθεί από τους µμετόχους κατά τα ̟προβλεπόμενα στο άρθρο 27 ̟παραγρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920. 

  1. Με αίτηση µετόχων ̟που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των µετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 ̟παραγρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 έξι (6) τουλάχιστον ηµέρες ̟πριν α̟πό την ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο µέχρι την 25η Αυγούστου 2017, σχέδια αποφάσεων για θέματα ̟ου έχουν ̟περιληφθεί στην αρχική ή αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση ̟περιέλθει στο ∆διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) ημέρες τουλάχιστον ̟πριν α̟πό την ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι µέχρι την 24η Αυγούστου

  2018.  

  1. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, ̟που υποβάλλεται στην Εταιρεία ̟πέντε (5) τουλάχιστον ̟πλήρεις ημέρες ̟πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι µέχρι την 25η Αυγούστου 2018, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να ̟παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούµενες  συγκεκριµένες ̟πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο ̟που αυτές είναι χρήσιμες για την ̟πραγματική εκτίµηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µ̟πορεί να α̟παντήσει ενιαία σε αιτήσεις µετόχων µε το ίδιο ̟περιεχόμενο.  Υποχρέωση ̟παροχής ̟πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές ̟πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µ̟πορεί να αρνηθεί την παροχή των ̟πληροφοριών για ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα ̟πρακτικά. 
  2. Με αίτηση Μετόχων ̟που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου µετοχικού κεφαλαίου, ̟που υποβάλλεται στην Εταιρεία ̟πέντε (5) τουλάχιστον ̟πλήρεις ημέρες ̟πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο µέχρι την 15η Αυγούστου 2018, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υ̟ποχρεούται να ανακοινώσει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τα ̟ποσά ̟που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε ̟παροχή ̟προς τα ̟πρόσωπα αυτά, από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας µε αυτούς. 
  3. Μετά την αίτηση µετόχων, ̟που εκπροσωπούν το ένα ̟πέμπτο   (1/5) του καταβεβλημένου µετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα σε πέντε (5) τουλάχιστον ̟πλήρεις ημέρες ̟πριν α̟πό τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι και την 15η Αυγούστου 2018, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υ̟ποχρεούται να ̟παρέχει στη Γενική Συνέλευση ̟πληροφορίες για την ̟πορεία των εταιρικών υ̟ποθέσεων και την ̟περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µ̟πορεί να αρνηθεί την ̟παροχή ̟πληροφοριών για ουσιώδη λόγο, ο ο̟ποίος αναγράφεται στα ̟πρακτικά.  Αντίστοιχες ημερομηνίες για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.  Για τη άσκηση οποιωνδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων, οι αιτούντες µμέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη µμετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των µετοχών ̟που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώµατος.  Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η ̟προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης α̟πό την ΕΧΑΕ. 

   

  1. ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

  Οι ̟πληροφορίες του άρθρου 27 ̟Παραγρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 συµ̟εριλαµβανοµένης της ̟παρούσας ̟πρόσκλησης, του εντύπου διορισµού αντιπροσώπου και των σχεδίων αποφάσεων για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης θα διατίθενται σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.proodeftiki.gr.  

  Το ̟πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων ̟ου ̟προβλέπονται στο άρθρο 27 ̟παραγρ. 3 ̟περι̟. γ και δ του Κ.Ν. 2190/1920 θα διατίθενται στους µετόχους κατόπιν αιτήσεων τους σε έγγραφη µορφή στα γραφεία του Τµήµατος Εξυπηρέτησης Mετόχων της Εταιρείας, στην Αθήνα,  οδός Σ̟. Τρικούπη 60, τηλ. 210  88.37.210 και fax. 210 82.29.818, 3ος όροφος  η Στις ηλεκτρονικές  διευθύνσεις  stockex@proodeftiki.gr, reports@proodeftiki.gr.

     

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων