Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 03-Αυγ-2018 16:48

  Υγεία: Οι αποφάσεις της μετ' αναβολής τακτικής Γ.Σ.

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η ανώνυμη Εταιρεία "ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟN ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟN ΚΕΝΤΡΟN ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (η "Εταιρεία") ανακοινώνει, δυνάμει της παραγράφου 4.1.3.3 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι την 02.08.2018 πραγματοποιήθηκε η μετ' αναβολή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου 16 μετόχων που εκπροσωπούσαν ποσοστό 73,91 % του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου.

  Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2017 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.

  Αποφασίσθηκε η έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, ατομικών και ενοποιημένων, της χρήσης που έληξε την 31.12.2017, της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

  Σύνολο έγκυρων ψήφων: 16 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 225.965.951 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 73,91% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

  Υπέρ: 16 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 225.965.951 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 73,91 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

  Κατά: Ουδείς μέτοχος.

  Αποχή: Ουδείς μέτοχος.

  Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2017.

  Αποφασίσθηκε η έγκριση των πεπραγμένων της εταιρικής Χρήσης 2017 και η απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της Χρήσης 2017.

  Σύνολο έγκυρων ψήφων: 16 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 225.965.951 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 73,91% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

  Υπέρ: 15 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 225.925.951 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 73,90 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

  Κατά: Ουδείς μέτοχος.

  Αποχή: 1 μέτοχος που εκπροσωπούσε συνολικά 40.000 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 0,01% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

  Θέμα 3ο: Διορισμός ελεγκτικής Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2018.

  Αποφασίσθηκε η ανάθεση του υποχρεωτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης στην Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών "Grant Thornton Α.Ε.", η οποία εδρεύει στο Π. Φάληρο Αττικής, οδός Ζεφύρου 56, και η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της § 5 του άρθρου 13 του π.δ. 226/1992 με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Ε. 127, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

  Σύνολο έγκυρων ψήφων: 16 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 225.965.951 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 73,91% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

  Υπέρ: 16 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 225.965.951 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 73,91 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

  Κατά: Ουδείς μέτοχος.

  Αποχή: Ουδείς μέτοχος.

  Θέμα 4ο: Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920.

  Εγκρίθηκαν αμοιβές που καταβλήθηκαν σε Μέλη του Δ.Σ. κατά την παρελθούσα χρήση κατά τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920 ως ισχύει, σύμφωνα με το σχέδιο που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Αποφασίσθηκε επίσης η προέγκριση αμοιβών σε Μέλη Δ.Σ. για υπηρεσίες που αυτά παρείχαν ή/και θα παρέχουν (κατά περίπτωση) υπό αυτή την ιδιότητά τους κατά την τρέχουσα χρήση και έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μέχρι του ποσού των € 40.800 και εγκρίθηκε τροποποίηση σύμβασης εργασίας κατ' άρθρον 23α του κ.ν. 2190/1920, σύμφωνα με την ειδικότερη εισήγηση του Δ.Σ. που υπεβλήθη στη Γενική Συνέλευση.

  Σύνολο έγκυρων ψήφων: 16 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 225.965.951 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 73,91% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

  Υπέρ: 15 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 225.943.848 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 73,90% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

  Κατά: Ουδείς μέτοχος.

  Αποχή: 1 μέτοχος που εκπροσωπούσε συνολικά 22.103 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 0,01% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

  Θέμα 5ο: Ενημέρωση επί των πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου

   

  Ενημερώθηκε η Γενική Συνέλευση για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2017.

  Θέμα 6ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου – Ορισμός ανεξαρτήτων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

  Εξελέγη νέο διοικητικό συμβούλιο, αποτελούμενο από τους κ.κ.:

  1.   Αθανάσιο Παπανικολάου του Ευθυμίου
  2.   Γεώργιο Ευστρατιάδη του Ευστρατίου
  3.   Γεώργιο Πολίτη του Σπυρίδωνος
  4.   Ανδρέα Καρταπάνη του Αντωνίου
  5.   Δημήτριο – Ελευθέριο Μαντζαβίνο του Νικολάου
  6.   Κωνσταντίνα Ψώνη του Διονυσίου
  7.   Φώτιο Καρατζένη του Δημητρίου
  8.   Παναγιώτη Θρουβάλα του Κωνσταντίνου
  9.   Σπυρίδωνα Καλακώνα του Σάββα
  10.   Ευστράτιο  Παττακό του  Γρηγορίου
  11.   Γεώργιο Ζαχαρόπουλο του Παναγιώτη
  12.   Αθανάσιο Χριστόπουλο του Γεωργίου
  13.   Νικόλαο Δαμασκόπουλο του Κωνσταντίνου.

   

  Σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 του ν. 3016/2002,  οι κ.κ. Αθανάσιος Χριστόπουλος και Νικόλαος Δαμασκόπουλος εξελέγησαν ως Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

  Σύνολο έγκυρων ψήφων: 16 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 225.965.951 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 73,91% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

  Υπέρ: 15 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 225.943.848 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 73,90% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

  Κατά: Ουδείς μέτοχος.

  Αποχή: 1 μέτοχος που εκπροσωπούσε συνολικά 22.103 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 0,01% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

  Θέμα 7ο: Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017

  Εξελέγησαν οι κ.κ.:

  1.            Αθανάσιος Χριστόπουλος του Γεωργίου

  2.            Γεώργιος Ευστρατιάδης του Ευστρατίου και,

  3.            Νικόλαος Δαμασκόπουλος του Κωνσταντίνου,

  ως νέα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου δυνάμει του άρθρου 44 Ν.4449/2017 και αποφασίστηκε όπως τα καθήκοντα του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου ανατεθούν στον κ. Αθανάσιο Χριστόπουλο.

  Σύνολο έγκυρων ψήφων: 16 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 225.965.951 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 73,91% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

  Υπέρ: 15 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 225.943.848 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 73,90% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

  Κατά: Ουδείς μέτοχος.

  Αποχή: 1 μέτοχος που εκπροσωπούσε συνολικά 22.103 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 0,01% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

  Θέμα 8ο: Τροποποίηση του άρθρου 9 (Διοικητικό Συμβούλιο) του Καταστατικού της Εταιρείας.

  Εγκρίθηκε η τροποποίηση των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 9 (Διοικητικό Συμβούλιο) του Καταστατικού της Εταιρείας, αναφορικά με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το σχέδιο που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

  Σύνολο έγκυρων ψήφων: 16 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 225.965.951 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 73,91% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

  Υπέρ: 15 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 225.943.848 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 73,90% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

  Κατά: 1 μέτοχος που εκπροσωπούσε συνολικά 22.103 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 0,01% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

  Αποχή: Ουδείς μέτοχος.

  Θέμα 9o : Λοιπά θέματα – ανακοινώσεις.

  Δεν υπήρξαν λοιπά θέματα προς συζήτηση ή ανακοινώσεις.

  Κατά τη Γενική Συνέλευση ανεγνώσθη η επιδοθείσα με δικαστικό επιμελητή Δήλωση προς τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μετόχου, ο οποίος εκπροσωπούσε 5,18% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και δεν παρέστη νομίμως στη Γενική Συνέλευση, ότι καταψηφίζει όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων