Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 31-Ιουλ-2018 12:01

  Moda Bagno: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  "Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ – MODA BAGNO Α.Ε."

  Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/07/2018

  ________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­________________________________

  Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χ.Α.Α. και το άρθρο 32 του ν. 2190/1920, ανακοινώνεται ότι πραγματοποιήθηκε στις 30/07/2018 η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εισηγμένης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ – MODA BAGNO ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε." και το διακριτικό τίτλο "Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ - MODA BAGNO Α.Ε." στα γραφεία της εταιρείας (Χαλάνδρι, οδός Αναπαύσεως αριθ. 50, 2ος όροφος) και παρέστησαν τρεις (3) μέτοχοι κατέχοντες 16.164.745 μετοχές επί συνόλου 18.810.000 μετοχών, εκπροσωπούντες το 85,94% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Επομένως, η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε έγκυρα, ευρισκόμενη σε απαρτία. Οι μέτοχοι της εταιρείας "Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ -MODA BAGNO Α.Ε." έλαβαν τις κατωτέρω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Συγκεκριμένα:

              1. Εγκρίθηκαν ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 μετοχές επί συνόλου 18.810.000, έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2017 (εταιρικές και ενοποιημένες) μετά της σχετικής Εκθέσεως του Δ.Σ. και της Εκθέσεως Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών.

              2. Αποφασίσθηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01/01/2017 – 31/12/2017.

              3. Εγκρίθηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, η μη διανομή μερίσματος στους κατόχους μετοχών της εταιρείας εν όψει των ζημιών που εμφάνισε η εταιρεία κατά τη χρήση 2017.

  4. Εγκρίθηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, η μηνιαία αμοιβή του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου ποσού ΕΥΡΩ τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ογδόντα και πενήντα λεπτών (4.180,50 €) για το χρονικό διάστημα από 01/07/2017 – 31/12/2017 και προεγκρίθηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, η μηνιαία αμοιβή ποσού ΕΥΡΩ τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ογδόντα και 0,50 (4.180,50€) του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου για το χρονικό διάστημα από 01/01/2018 – 30/06/2018.

  Περαιτέρω, εγκρίθηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94% η μη καταβολή αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ κ.κ Γεώργιο Βασιλειάδη και Παναγιώτα Γώγου, στην παραιτηθείσα την 28/7/2017 από μέλος Αγγελική Βαρβέρη καθώς και στην εκλιπούσα Ευφροσύνη Βαρβέρη κατά το χρονικό διάστημα από 01/07/2017 – 31/12/2017.

  Τέλος, αποφασίσθηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%,  η μη καταβολή αμοιβής στα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Γεώργιο Βασιλειάδη και Παναγιώτα Γώγου για το χρονικό διάστημα από 01/07/2017 – 30/06/2018.

  5. Εκλέχθηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, η  Ελεγκτική εταιρεία "KMC Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε."  με ΑΜ ΣΟΕΛ 167 ως αρμόδια για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης από 01/01/2018 έως 31/12/2018 και στη συνέχεια εκλέχθηκαν ομόφωνα οι κ.κ. Ορφανουδάκης Ιωσήφ με ΑΜ ΣΟΕΛ 34951 ως Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και ο  Μαρινάκης Παναγής ως Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής με ΑΜ ΣΟΕΛ 24201, για τη χρήση από 01/01/2017 έως 31/12/2017.

             

  6. Οι παριστάμενοι στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι, οι οποίοι κατέχουν 16.164.745 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 18.810.000, ήτοι ποσοστό 85,94% του μετοχικού κεφαλαίου, μετά από πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, εξέλεξαν ομόφωνα με ψήφους 16.164.745, έναντι καμίας (0) αρνητικής, ήτοι με ποσοστό 85,94%, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008 και του αρ. 44 του ν. 4449/2017 τα ακόλουθα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου:

  α) Αθανάσιος Πάφος του Χρήστου , οικονομολόγος - λογιστής, Αρ. Μητρώου Ο.Ε.Ε 30407 και αρ. Άδειας Α' Τάξης 16928  (Πρόεδρος της Επιτροπής)

  β) Γεώργιος Βασιλειάδης του Κωνσταντίνου, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ (μέλος της Επιτροπής)

  γ) Κωνσταντίνος Καραγκούνης του Θεοδώρου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ (μέλος της Επιτροπής).

  Η θητεία της νέας ως άνω Επιτροπής ορίστηκε τριετής.

  Η νέα Επιτροπή Ελέγχου τόσο ως προς την δομή της όσο και ως προς τον αριθμό μελών της, καθώς και την ιδιότητα αυτών, πληροί απόλυτα τις απαιτήσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/ 2017 και ειδικότερα είναι ανεξάρτητη από οιονδήποτε όργανον της εταιρείας (κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 3016/2002), αποτελούμενη από ένα μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ, ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του και από ένα μη μέλος του Δ.Σ, το οποίον εξελέγη από την Γενική Συνέλευση. Τα μέλη της Επιτροπής στο σύνολο τους διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία ενώ ο Πρόεδρος της εκ της ιδιότητας του οικονομολόγου διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστή και έχει εν γένει όλες τις απαιτούμενες εκ του νόμου δεξιότητες.

   

  7. Οι τρεις (3) παριστάμενοι μέτοχοι ομόφωνα, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, επιβεβαίωσαν ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας το οποίο εξελέγη με την από 27-06-2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και συγκροτήθηκε νόμιμα σε σώμα αυθημερόν, δυνάμει του από 27-06-2018 πρακτικού Δ.Σ, ήτοι:

   1.        Νικόλαος – Ελευθέριος Βαρβέρης του Ευαγγέλου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.

  2.         Γεώργιος Βασιλειάδης του Κωνσταντίνου, Μη εκτελεστικό μέλος.

  3.         Κωνσταντίνος Καραγκούνης, Ανεξάρτητο -  μη εκτελεστικό μέλος.

  4.         Γώγου Παναγιώτα του Ηλία, Ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος,

  πληροί όλες τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 του ν. 3016/2002 "Περί εταιρικής διακυβέρνησης", τόσο ως προς την δομή, την διάρθρωση και τον αριθμό των μελών του όσο και ως προς τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας ως προς τα ανεξάρτητα – μη εκτελεστικά μέλη.

   

  Δεν ελήφθησαν περαιτέρω αποφάσεις.

   

  Χαλάνδρι, 31 Ιουλίου 2017

   

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων