Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 26-Ιουλ-2018 19:49

  Ελλάκτωρ: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Ανακοίνωση Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 25.07.2018

  Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε." (εφεξής η "Εταιρεία"), γνωστοποιεί , σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3556/2007 και την παράγραφο 4.1.3.3 παρ.1 και 2 του Κανονισμού του Χ.Α., τα ακόλουθα:

  Την 25η Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ. πραγματοποιήθηκε η μετ΄ αναβολή Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, σε συνέχεια της από 29.06.2018 διακοπείσας συνεδρίασης, στα Γραφεία της Εταιρείας, επί της οδού Ερμού αριθμός 25, στην Κηφισιά, και έγινε η συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της αναθεωρημένης ημερήσιας διάταξης. Παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου 275 μέτοχοι που εκπροσωπούν 138.323.924 κοινές ανώνυμες μετοχές (και 138.323.924 δικαιώματα ψήφου) επί συνόλου 177.001.313 κοινών ανώνυμων μετοχών (και 177.001.313 δικαιωμάτων ψήφου), ήτοι ποσοστό 78,15% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει 4.570.034 ίδιες μετοχές, οι οποίες όμως δεν έχουν δικαίωμα ψήφου ούτε συνυπολογίζονται στην απαρτία της Γενικής Συνέλευσης.

  Συγκεκριμένα, η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα κάτωθι:

  Για το υπ’ αριθμ. 1 θέμα:

  Την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, εφ’ απλής και ενοποιημένης βάσεως, για τη διαχειριστική χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017. Ειδικότερα ενέκρινε, μεταξύ άλλων τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2017 και τη μεταφορά της προκύψασας ζημίας στην επόμενη χρήση προς συμψηφισμό με μελλοντικά κέρδη.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 138.323.924 Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου: 78,15% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 138.323.924

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 135.289.268 (ποσοστό 97,80% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 2.270.020 - Αποχή: 764.636

  Για το υπ’ αριθμ. 2 θέμα :

  Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2017, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν.2190/1920.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 138.323.924 Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου: 78,15% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 138. 323.924

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 132.532.328 (ποσοστό 95,81% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 4.721.065 - Αποχή: 1.070.531

  Για το υπ’ αριθμ. 3 θέμα:

  Την καταβολή ποσού 735.000,00 ευρώ για αμοιβές (αποζημίωση) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, που πραγματοποιήθηκε στη χρήση 2017.

  Οι ανωτέρω αμοιβές είχαν εγκριθεί ήδη από την από 30.06.2017 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

  Επίσης προεγκρίθηκε η καταβολή ποσού 700.000,00 ευρώ για αμοιβές (αποζημίωση) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, για την χρήση 2018.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 138.323.924 Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου: 78,15% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 138. 323.924

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 122.916.180 (ποσοστό 88,86% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 11.789.470 - Αποχή: 3.618.274

  Για το υπ’ αριθμ. 4 θέμα:

  Την εκλογή, κατόπιν σύστασης της Επιτροπής Ελέγχου, αναφορικά με τον έλεγχο των (απλών και ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη διαχειριστική χρήση 2018, της αναγνωρισμένης εταιρείας ορκωτών ελεγκτών-λογιστών PricewaterhouseCoopers (PWC) και συγκεκριμένα του κ. Φώτιου Σμυρνή του Γρηγορίου ως τακτικού ορκωτού ελεγκτή και του κ. Μάριου Ψάλτη ως αναπληρωματικού. Η αμοιβή αυτών καθορίστηκε στο ποσό των ευρώ 135.000,00, πλέον ΦΠΑ.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 138.323.924 Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου: 78,15% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 138. 323.924

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 137.787.034 (ποσοστό 99,61% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 100.000 - Αποχή: 436.890

  Για το υπ’ αριθμ. 5 θέμα:

  Τη χορήγηση αδείας, κατ’ άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, όπως μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς προς την Εταιρεία σκοπούς.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 138.323.924 Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου: 78,15% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 138. 323.924

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 137.787.034 (ποσοστό 99,61% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 100.000 - Αποχή: 436.890

  Για το υπ’ αριθμ. 6 θέμα :

  Την έγκριση, κατ’ άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920 σύναψης, παράτασης ή και ανανέωσης της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των μετ’ αυτής συνδεδεμένων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4308/2014.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 138.323.924 Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου: 78,15% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 138. 323.924

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 115.100.477 (ποσοστό 83,21% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 19.927.173 - Αποχή: 3.296.274

  Για το υπ’ αριθμ. 7 θέμα :

  Την έγκριση, κατ’ άρθρο 16 παράγρ. 1 επ. κ.ν. 2190/1920 (ως ισχύει), της θέσπισης προγράμματος αγοράς από την Εταιρεία ιδίων μετοχών, για κάθε επιτρεπόμενη εκ του νόμου χρήση και σκοπό, έως συμπληρώσεως ποσοστού 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής, συνυπολογιζομένου στο ανωτέρω ποσοστό και των ιδίων μετοχών, που η Εταιρεία ήδη κατέχει δυνάμει των από 10.12.2007, 9.12.2008 και 24.06.2016 αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεών της, και αντιστοιχούν σε ποσοστό 2,58% του νυν καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής.

  Ως διάρκεια του προγράμματος, ορίστηκε περίοδος δύο (2) ετών από την ημερομηνίας έγκρισης αυτού από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι έως και τις 24 Ιουλίου 2020, και οι, δυνάμει αυτού, (τυχόν) αγορές θέλουν διενεργηθεί με κατώτατη τιμή αγοράς ίση προς εξήντα λεπτά του ευρώ (0,60) και ανώτατη τιμή αγοράς ίση προς τρία ευρώ (3,00) ανά αγοραζόμενη μετοχή.

  Τέλος, χορηγήθηκε εξουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, για τη ρύθμιση όλων των διατυπώσεων και διαδικασιών επί του υπόψη θέματος, συμπεριλαμβανόμενης

  της εξασφάλισης της προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης των ομολογιούχων δανειστριών τραπεζών της Εταιρείας, όπως προβλέπεται στην σχετική σύμβαση.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 138.323.924 Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου: 78,15% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 138. 323.924

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 137.787.034 (ποσοστό 99,61% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 100.000 - Αποχή: 436.890

  Για το υπ’ αριθμ. 8 θέμα (Διάφορες ανακοινώσεις) :

  Το Σώμα ενημερώθηκε για την εκλογή, σύμφωνα με την από 12/7/2018 απόφαση του

  .Σ. της εταιρείας, των νέων μελών του .Σ. σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων και συγκεκριμένα του κ. Χρήστου Γκλαβάνη ως μη Εκτελεστικού Μέλους του .Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Ιωάννη Τζιβέλη, του κ. Μαρκ Ραχωβίδη ως μη Εκτελεστικού Μέλους του .Σ. σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας κ. Μαρίας Μπόμπολα και της κ. Παναγιώτας Ιπλιξιάν ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Δημητρίου Χατζηγρηγοριάδη, μέχρι τη λήξη της θητείας του, η οποία έγινε δεκτή.

  Για το υπ’ αριθμ. 9 θέμα (πρόσθετο θέμα σύμφωνα με την από 13.06.2018 αίτηση της μετόχου PEMANOARO LTD):

  Την έγκριση της ανάκλησης (του συνόλου των μελών) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 138.239.439 Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου: 78,10% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 138.239.439

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 73.150.502 (ποσοστό 52,91% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 64.783.997 - Αποχή: 304.940 – Δεν έλαβαν μέρος κατά την ψηφοφορία του θέματος αυτού 84.485 μετοχές με ίδιο αριθμό ψήφων.

  Για το υπ’ αριθμ. 10 θέμα (πρόσθετο θέμα σύμφωνα με την από 13.06.2018 αίτηση της μετόχου PEMANOARO LTD):

  Την έγκριση της εκλογής εκλογή εννέα (9) μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. και τον ορισμό των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του, ήτοι:

  1.Γεώργιος Προβόπουλος

  2.Αναστασιος Καλλιτσάντσης

  3.Δημήτριος Καλλιτσάντσης

  4.Ιορδάνης Αϊβάζης

  5.Παναγιώτης (Τάκης) Δουμάνογλου

  6.Μιχαήλ Κατούνας

  7.Αλέξιος Κομνηνός

  8.Δέσποινα – Μαγδαληνή Μαρκάκη

  9.Ελένη Παπακωνσταντίνου

  Β. Εκ των ανωτέρω, ορίζονται ως Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη οι εξής:

  1.Ελένη Παπακωνσταντίνου

  2.Δέσποινα – Μαγδαληνή Μαρκάκη

  3.Αλέξιος Κομνηνός,

  4.Μιχαήλ Κατούνας,

  οι οποίοι πληρούν της προϋποθέσεις ανεξαρτησίας κατά την έννοια του άρθρου 4 ν. 3016/2002 και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβερνήσεως της Εταιρείας.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 137.936.878 Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου: 77,93% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 137.936.878

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 75.242.766 (ποσοστό 54,54% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 62.170.872 - Αποχή: 523.240 – Δεν έλαβαν μέρος κατά την ψηφοφορία του θέματος αυτού 387.046 μετοχές με ίδιο αριθμό ψήφων.

  Για το υπ’ αριθμ. 11 θέμα (πρόσθετο θέμα σύμφωνα με την από 13.06.2018 αίτηση της μετόχου PEMANOARO LTD):

  Εγκρίθηκε η εκλογή κατ’ άρθρο 44 ν. 4449/2017, ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας των ακόλουθων προσώπων:

  1.Χαρίτωνα Κυριαζή, ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου,

  2.Ελένης Παπακωνσταντίνου, ως Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, και

  3.Aλέξιου Κομνηνού, ως Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.

  Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω μέλη διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και ικανή κατάρτιση για να ανταποκριθούν στο ρόλο τους ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ως επίσης και γνώση των τομέων που η Εταιρεία δραστηριοποιείται. Ειδικότερα ο

  Πρόεδρος τη Επιτροπής, κύριος Χαρίτων Κυριαζής, έχει γνώση και της Εταιρείας αλλά και των ελεγκτικών διαδικασιών καθότι είχε ήδη εκλεγεί Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.6.2017 και η γνώση του αυτή κρίνεται απαραίτητη για την περίοδο μετά την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Παράλληλα, ο κύριος Κυριαζής διαθέτει επαρκή γνώση στη λογιστική και ελεγκτική όπως απαιτεί και ο Ν. 4449/2017. Επιπλέον όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων περί ανεξαρτησίας του ν. 3016/2002 και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 137.936.878 Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου: 77,93% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 137.936.878

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 74.450.578 (ποσοστό 53,97% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 62.170.872 - Αποχή: 1.315.428 – Δεν έλαβαν μέρος κατά την ψηφοφορία του θέματος αυτού 387.046 μετοχές με ίδιο αριθμό ψήφων.

  Ως προς τα θέματα 12 και 13 ομόφωνα έγινε δεκτό ότι παρέλκει η ψηφοφορία επ΄αυτών.

  Κηφισιά, 26.07.2018

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων