Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 15-Ιουν-2018 19:04

  Ελλάκτωρ: Ανακοίνωση για την προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των Μετόχων της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία "ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ" ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16) (εφεξής η "Εταιρεία").

  Σε συνέχεια της από 07-06-2018 δηµοσιευθείσας πρόσκλησης των Μετόχων της Εταιρείας στην Τακτική Γενική Συνέλευση που συγκλήθηκε δυνάµει της από 07.06.2018 απόφασης του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου για τις είκοσι εννέα Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαοκτώ (29- 06-2018), ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 µ. στα Γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Ερµού αριθµός 25, στην Κηφισιά, και κατόπιν αιτήµατος της µετόχου PEMANOARO LTD και αιτήµατος του µετόχου κ. Λεωνίδα Μπόµπολα, σύµφωνα µε το άρθρο 39 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, µε την απόφασή του που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 15-06-2018, προσέθεσε, σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό, στην ηµερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, τα παρακάτω πρόσθετα θέµατα και δηµοσιεύει, σύµφωνα µε το άρθρο 39 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, αναθεωρηµένη ηµερήσια διάταξη της ως άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης µε την προσθήκη του 9, 10,11, 12 και 13 θέµατος ως κατωτέρω.

  ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΟΥΤΟΥ, Η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΧΕΙ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:

  1. Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων και των Ετησίων Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε στις 31.12.2017, µετά των σχετικών Εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

  2. Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τη χρήση 2017, σύµφωνα µε το άρθρο 35 του κ.ν. 2190/1920.

  3. Έγκριση των αµοιβών και αποζηµιώσεων που καταβλήθηκαν στη χρήση του 2017 σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, κατ’ άρθρο 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, και προέγκριση των αντιστοίχων που θα καταβληθούν στη χρήση του 2018, για την αιτία αυτή.

  4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωµατικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2018 και καθορισµός της αµοιβής τους.

  5. Χορήγηση αδείας, κατ’ άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της Γενικής ∆ιευθύνσεως, καθώς και σε ∆ιευθυντές, να µετέχουν σε ∆ιοικητικά Συµβούλια ή στη ∆ιεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όµοιους ή συναφείς προς την Εταιρεία σκοπούς.

  6. Παροχή ειδικής άδειας, σύµφωνα µε το άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920, για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος συµβάσεων µεταξύ της Εταιρείας και των µετ’ αυτής συνδεδεµένων, σύµφωνα µε το άρθρο 32 του Ν.4308/2014.

  7. Έγκριση προγράµµατος αγοράς ιδίων µετοχών σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

  8. ∆ιάφορες Ανακοινώσεις. Τα ακόλουθα τρία πρόσθετα θέµατα σύµφωνα µε την από 13.06.2018 αίτηση της µετόχου PEMANOARO LTD:

  9. Ανάκληση (του συνόλου των µελών) του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.

  10. ∆εύτερο Πρόσθετο Θέµα: Εκλογή εννέα (9) µελών του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. και ορισµός (µεταξύ αυτών) των Ανεξάρτητων Μελών.

  11. Τρίτο Πρόσθετο Θέµα: Εκλογή Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας κατ’ άρθρο 44 Ν. 4449/2017. Και τα ακόλουθα δύο πρόσθετα θέµατα σύµφωνα µε την από 14.06.2018 αίτηση του µετόχου κ. Λεωνίδα Μπόµπολα:

  12. Ανάκληση δύο (2) µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., ήτοι των κ.κ. Αναστασίου Καλλιτσάντση του Παρίση και ∆ηµητρίου Καλλιτσάντση του Παρίση.

  13. Εκλογή δύο (2) νέων µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. προς αντικατάσταση των δύο (2) απερχοµένων (λόγω ανάκλησης) µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µε βάση τις υποψηφιότητες που θα προταθούν από τους µετόχους της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. το αργότερο κατά τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.

  Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούµενη από το Νόµο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων για το σύνολο ή για ορισµένα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, η τυχόν Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την Τρίτη 10 Ιουλίου 2018 και ώρα 12:00 µ. στον ίδιο χώρο και µε τα αυτά θέµατα (µη συζητηθέντα) της αρχικής ηµερήσιας διάταξης, και η τυχόν Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 23 Ιουλίου 2018, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00 µ. στον ίδιο χώρο και µε τα αυτά θέµατα (µη συζητηθέντα) της αρχικής ηµερήσιας διάταξης.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων