Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 08-Ιουν-2018 16:43

  Intracom: Προαναγγελία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετόχων

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. στο Β’ κτιριακό συγκρότημα της Εταιρείας στην Παιανία Αττικής (19o χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, κτίριο Β7, 3ος όροφος), για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των ακολούθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :

  Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

  1. Υποβολή και έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2017 έως 31.12.2017, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή

  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της υπό κρίση χρήσης (01.01.2017 - 31.12.2017)

  3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης από 01.01.2018 έως 31.12.2018 και καθορισμός της αμοιβής τους

  4. Έγκριση αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018, κατ’ άρθρα 24 Κ.Ν. 2190/20 και 5 του Ν. 3016/2002

  5. Προέγκριση αμοιβών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρονική περίοδο από 01.07.2018 έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση

  6. Παροχή αδείας, κατ' άρθρο 23 Κ.Ν. 2190/20, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 32 Ν. 4308/2014, εταιρειών

  7. Λήψη απόφασης για την αναδιάρθρωση συμμετοχών της Εταιρείας και την προς τούτο αγορά και πώληση από την Εταιρεία μετοχών και λοιπών χρηματοοικονομικών στοιχείων συνδεδεμένων εταιρειών. Παροχή ειδικής άδειας, κατ’ άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/20, για τη σύναψη σχετικής σύμβασης με νομικά πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου αυτού

  8. Λήψη απόφασης για την, κατ' άρθρο 16 Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, αγορά ιδίων μετοχών και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την τήρηση των νομίμων προς τούτο διατυπώσεων

  9. Εκλογή Μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017

  10. Λήψη απόφασης για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά συνολικό ποσό € 121.066.654,36, ως ακολούθως : α) κατά ποσό € 36.654,36 με ακύρωση 25.996 ιδίων μετοχών, ονομαστικής αξίας €1,41 ανά μετοχή και β) κατά ποσό €121.030.000,00, προς συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων, με μείωση της ονομαστικής αξίας των 133.000.000 υπολειπομένων μετοχών, από € 1,41, ανά μετοχή σε € 0,50, ανά μετοχή. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, περί μετοχικού κεφαλαίου

  11. Λήψη απόφασης για αύξηση της ως άνω διαμορφωθείσας ονομαστικής αξίας κάθε Κοινής Ονομαστικής, μετά ψήφου μετοχής από € 0,50 σε € 1,00 με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας (reverse split). Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού, περί μετοχικού κεφαλαίου

  12. Λήψη απόφασης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών συνολικού ποσού € 9.500.000, εκ των οποίων αποθεματικά ύψους € 9.003.327,85 θα φορολογηθούν σύμφωνα με την παρ. 2, άρ. 71β του Ν. 4172/2013, και έκδοση 9.500.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας € 1,00 η καθεμία, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν σε αναλογία 1 νέα μετοχή για κάθε 7 παλαιές. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού, περί μετοχικού κεφαλαίου

  13. Διάφορες Ανακοινώσεις

  Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των ως άνω θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Α’ Επαναληπτική συνεδρίαση θα συνέλθει την 11η Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. στον ίδιο χώρο και η τυχόν Β' Επαναληπτική συνεδρίαση θα συνέλθει την 23η Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στον ίδιο χώρο, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης Πρόσκλησης. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών συνεδριάσεων της ανωτέρω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.

  Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

  Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ

  Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία" (ΕΛ. Κ.Α.Τ.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας.

  Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 24η Ιουνίου 2018 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 29ης Ιουνίου 2018, και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 26η Ιουνίου 2018, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

  Για την Α' Επαναληπτική συνεδρίαση, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 7ης Ιουλίου 2018, ήτοι της τέταρτης ημέρας πριν από την ημερομηνία της Α' Επαναληπτικής συνεδρίασης (ημερομηνία καταγραφής Α' Επαναληπτικής συνεδρίασης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 8η Ιουλίου 2018, ήτοι την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης.

  Για την Β' Επαναληπτική συνεδρίαση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 19.07.2018, ήτοι της τέταρτης ημέρας πριν από την ημερομηνία της Β' Επαναληπτικής συνεδρίασης (ημερομηνία καταγραφής Β' Επαναληπτικής συνεδρίασης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την 20.07.2018, ήτοι την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης.

  Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής.

  Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

  Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου, ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων