Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 05-Ιουν-2018 12:33

  Δάιος Πλαστικά: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

              Βιομηχανία Πλαστικών-Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

  Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία " ΔΑΪΟΣ  ΠΛΑΣΤΙΚΑ  Α.Β.Ε.Ε."

  ΑΡ.ΓΕΜΗ 21048426000

  Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία "ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ"  και διακριτικό τίτλο " ΔΑΪΟΣ ΑΒΕΕ" (εφεξής η "Εταιρία"),η οποία ελήφθη την 5η  Ιουνίου 2018 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρίας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας  στο 12ο χιλ.της οδού Βέροιας-Νάουσας,59200 Νάουσα Νομού Ημαθίας, στις   29   Ιουνίου 2018, ημέρα  Παρασκευή και ώρα      9:00 πρωινή με θέματα ημερήσιας διάταξης τα ακόλουθα:

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1.Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου και της Εταιρίας για τη χρήση 1/1/2017 – 31/12/2017,  μετά των εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, καθώς και του τρόπου διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2017.

  2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις ως άνω οικονομικές καταστάσεις και για τη διαχείριση της χρήσης 2017.

  3. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίες χορηγήθηκαν για τη χρήση 2017 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των ως άνω προσώπων για τη χρήση 2018.

  4. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο  των Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την εταιρική Χρήση 1.1.2018 – 31.12.2018  και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

  5. Εκλογή επιτροπής ελέγχου βάσει του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 και τροποποίηση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης όσον αφορά την σύσταση και λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου.

  6.Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

  Σε περίπτωση που κατά την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 29ης  Ιουνίου 2018, δεν επιτευχθεί για οποιονδήποτε λόγο η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία , το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους στις 11 Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη   και ώρα 11.00 πρωινή, σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση και εφόσον δεν επιτευχθεί και κατά τη συνεδρίαση εκείνη η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, στις  25 Ιουλίου 2018, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 11:00 πρωινή , σε Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση , σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 29 του KN 2190/1920, όπως ισχύει. Οι εν λόγω Επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις θα λάβουν χώρα στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στο 12ο χιλ. της οδού Βέροιας-Νάουσας,59200 Νάουσα Νομού Ημαθίας. Σημειώνεται ότι δε θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για τις Επαναληπτικές Συνελεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 29 του KN 2190/1920, όπως ισχύει.

  Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παράγραφος 2β και 28α του ΚΝ 2190/1920 ως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν αντιστοίχως με τα άρθρα 3 και 5 του Ν.3884/2010 και ισχύουν η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

  Ι.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρίας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.(ΕΧΑΕ) όπου τηρούνται  οι μετοχές της Εταιρίας κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης ήτοι της  24ης Ιουνίου 2018 (ημερομηνία καταγραφής). Ομοίως σε περίπτωση επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης η ιδιότητα του μετόχου θα πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας που προηγείται της ημέρας της επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή της 7ης Ιουλίου 2018  και της 21ης Ιουλίου 2018 αντίστοιχα) απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης της ΕΧΑΕ ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία της ΕΧΑΕ. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση αναφορικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την τρίτη ημέρα που  προηγείται της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης ( ήτοι την 26η   Ιουνίου 2018 και για τις Επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις  την 8η Ιουλίου 2018 και  22α  Ιουλίου 2018 αντίστοιχα ). ΄Εναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του ΚΝ 2190/1920 οι μέτοχοι μετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση.

  Κάθε κοινή μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

  ΙΙ.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ. Οι δικαιούχοι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι 3 αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι 3 φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο , αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Έντυπο πληρεξουσιότητας για τον διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στους Μετόχους στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.daiosplastics.com και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Μετόχων της Εταιρίας (12ο χιλ.της οδού Βέροιας-Νάουσας,59200 Νάουσα Νομού Ημαθίας τηλ.23320-42412). Το έντυπο αυτό θα πρέπει να κατατεθεί συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας στην ως άνω διεύθυνση τουλάχιστον 3 ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης η πιο πάνω εξουσιοδότηση θα πρέπει να έχει κοινοποιηθεί στην Εταιρία με τα ίδια πιο πάνω μέσα τουλάχιστον 3 ημέρες πριν από την ημερομηνία της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου . Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος : α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της διοίκησης γενικά της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Το καταστατικό της Εταιρίας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα ούτε τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στη ψηφοφορία.

  ΙΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

   Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 2, 2α, 4 και 5 του  ΚΝ 2190/1920 οι Μέτοχοι έχουν μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα δικαιώματα :

  Α) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση  περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση,  ήτοι μέχρι την    14η Ιουνίου  2018. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης , ήτοι την  16η Ιουνίου      2018, και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παράγραφο 3 του ΚΝ 2190/1920.

  Β) Με αίτηση μετόχων  που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παράγραφος 3 του ΚΝ 2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την  23η Ιουνίου  2018, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 22α Ιουνίου 2018.

  Γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε(5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 23η Ιουνίου 2018, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα  ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

  Δ) Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα σε πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι και την 23η Ιουνίου 2018, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή τα των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

  Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από την ΕΧΑΕ ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της ΕΧΑΕ και της Εταιρίας.

  Οι πληροφορίες και τα έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ.3 του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει, θα διατίθεται από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης  στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.daiosplastics.com Τα ανωτέρω έγγραφα είναι διαθέσιμα προς τους Μετόχους και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (12ο χιλ.της οδού Βέροιας-Νάουσας,59200 Νάουσα τηλ.23320-42412).

  Νάουσα   5 Ιουνίου 2018

  Το Διοικητικό Συμβούλιο

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων