Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 01-Ιουν-2018 15:35

  Byte Computer: Ανακοίνωση για την προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

            Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας υπό την επωνυμίαν "ΒΥΤΕ COMPUTER ANΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", περί συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, η οποία ελήφθη κατά την συνεδρίαση της 25ης Aπριλίου 2018 (αριθ. πρακτικού Δ.Σ      1496A/ 25-04-2018) και αποφάσεως περί καθορισμού των θεμάτων ημερησίας διατάξεως αυτής, η οποία ελήφθη κατά την συνεδρίαση της 29ης Μαϊου 2018 (αριθ. πρακτικού Δ.Σ 1505/29-5-2018), καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 27ην Ιουνίου 2018, ημέραν Τετάρτην και ώρα 15.00', στα ενταύθα γραφεία και έδρα της εταιρείας (Καλλιρρόης αριθ. 98, Τ.Κ. 11741 Αθήνα), προκειμένου να αποφασίσουν επί των ακολούθων θεμάτων ημερησίας διατάξεως:                                                                    

  1. Εγκριση των οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής χρήσεως από 1/1/2017 έως 31/12/2017, με την σχετική Εκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικόν Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτού της εταιρείας.
  2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και του Ορκωτού Ελεγκτού Λογιστού πάσης ευθύνης διαχειρίσεως και ελέγχου της διαχειριστικής χρήσεως από 1/1/2017 έως 31/12/2017.
  3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, τακτικού και αναπληρωματικού, από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την χρήση 1/1/2018 έως 31/12/2018 και καθορισμός και έγκριση της αμοιβής των.
  4.  Εκλογή Ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. εις αντικατάστασιν παραιτηθέντος.
  5.  Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας.
  6.  Εγκριση χορηγηθεισών αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του, ως και των αμοιβών για τις προσφερθείσες προς την εταιρεία υπηρεσίες αυτών και συγγενών τους κατά την οικονομική χρήση 1/1/2017  έως 31/12/2017 και προέγκριση αντιστοίχων αμοιβών για την χρήση 1/1/ 2018 έως 31/12/2018.
  7. Χορήγηση αδείας, συμφώνως προς την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920 στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου ΒΥΤΕ,  επιδιωκουσών τους αυτούς ή παρομοίους σκοπούς.
  8. Διάφορες άλλες ανακοινώσεις και προτάσεις.

             Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτουμένης υπό του Νόμου απαρτίας για την λήψη αποφάσεως επί οιουδήποτε θέματος της ημερησίας διατάξεως, η τυχόν Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 12ην Ιουλίου 2018, ημέραν Πέμπτη και ώρα 15.00, στα αυτά ως άνω γραφεία της εταιρείας και η τυχόν Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 26ην Ιουλίου 2018, ημέραν Πέμπτη και ώρα 15.00, στον αυτόν ως άνω τόπον.

            Συμφώνως προς το άρθρο 26 παρ. 2β του Κ.Ν. 2190/1920, ως ετροπο-ποιήθη και ισχύει σήμερα, η εταιρεία ενημερώνει τους κ.κ. μετόχους για τα ακόλουθα:

  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

           Στην Τακτική Γενική Συνέλευση και σε οιανδήποτε τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, δικαιούνται, συμφώνως προς το Καταστατικόν της εται-ρείας, να παραστούν όλοι οι μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπρο-σώπου, εφ' όσον εμφανίζονται ως μέτοχοι στα αρχεία του Συστήματος Αϋλων Τίτλων, τα οποία διαχειρίζεται η "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.", στο οποίον τηρούνται οι κινητές αξίες της εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιό-τητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέως, ή, εναλλακτικώς, με άμεση ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου.

            Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμ-πτης ημέρας προ της ημέρας της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, ήτοι την 22αν Ιουνίου 2018 (ημερομηνία καταγραφής) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικώς με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περι-έλθει στην εταιρεία το αργότερον την 24ην Ιουνίου 2018, ήτοι την τρίτη ημέρα προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

            Για την τυχόν α' επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τετάρτης ημέρας πρό της ημέρας της τυχόν επαναληπτικής αυτής τακτικής γενικής συνελεύσεως, ήτοι την 8ην Ιουλίου 2018 (ημερομηνία καταγραφής της α' επαναληπτικής τακτικής γενικής συνελεύσεως), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικώς με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερον την 9ην Ιουλίου 2018, ήτοι την τρίτη ημέρα προ της συνεδριάσεως της ως άνω Γενικής Συνελεύσεως.    

            Για την τυχόν β' επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τετάρτης ημέρας πρό της ημέρας της επαναληπτικής αυτής τακτικής γενικής συνελεύσεως, ήτοι την 22αν Ιουλίου 2018 (ημερομηνία καταγραφής της β' επαναληπτικής τακτικής γενικής συνελεύσεως), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικώς με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερον την 23ην Ιουλίου 2018,  ήτοι την τρίτη ημέρα προ της συνεδριάσεως της ως άνω Γενικής Συνελεύσεως.   

            Έναντι της εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως μετό-χου προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιηθείς ισχύει, αυτός μπορεί να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση μόνον μετά από άδειά της.

            Η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέ-λευση δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ή την τη-ρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πω-λήσεως και μεταβιβάσεως αυτών κατά το χρονικόν διάστημα, το οποίον μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας καταγραφής και της ημερομηνίας της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙ-ΠΡΟΣΩΠΟΥ:

           Ο μέτοχος συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτο-προσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου.

            Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην εταιρεία τουλάχιστον τρείς (3) ημέρες πρό της ανωτέρω ορι-σθείσης ημερομηνίας συνεδριάσεως της Συνελεύσεως ή των τυχόν επαναλη-πτικών αυτής, δηλαδή μέχρι την 24-6-2018 για την αρχική Τακτική Γενική Συνέλευση, μέχρι την 09-7-2018 για την τυχόν α' επαναληπτική Γενική Συνέλευση και μέχρι την 23-7-2018 για την τυχόν β' επαναληπτική Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική ή την τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση δι' αντιπροσώπου ή να ανακαλέ-σουν τον διορισμόν του, οφείλουν να καταθέσουν στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Καλλιρρόης αριθ. 98, Αθήνα, αρμόδιος: κος Χρήστος Τσενές), εντός των ανωτέρω προθεσμιών συμπεπληρωμένον και δεόντως υπογεγραμμένον το σχετικόν έντυπον αντιπροσωπεύσεως, το οποίον είναι διαθέσιμον και στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www. byte.gr).

            ΄Εκαστος μέτοχος δύναται να διορίζει μέχρι τρείς (3) αντιπροσώπους.

            Μέτοχοι νομικά πρόσωπα μετέχουν στην γενική συνέλευση, ορίζοντα ως εκπροσώπους των μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

            Εάν ο μέτοχος κατέχει μετοχές, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσο-τέρους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον μέτοχον να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις εμφανιζόμενες εις έκαστον λογαριασμόν αξιών μετοχές για συγκεκριμένη γενική συνέλευση.

            Αντιπρόσωπος ενεργών για περισσοτέρους μετόχους δύναται να ψηφίζει διαφορετικώς δι΄ έκαστον αντιπροσωπευόμενον μέτοχον.

            Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία, πρό της ενάρξεως της συνεδριάσεως της γενικής συνελεύσεως, κάθε συγκε-κριμένον γεγονός, το οποίον μπορεί να είναι χρήσιμον στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλήν των συμφερόντων του μετόχου. Μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων, ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος, ο οποίος ασκεί τον έλεγχον της εταιρείας ή είναι άλλο νομικόν πρόσωπον ή οντότητα, η οποία ελέγχεται από τον μέτοχον αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοικήσεως της εταιρείας ή μετόχου, ο οποίος ασκεί τον έλεγχον της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητος, η οποία ελέγχεται από μέτοχον, ο οποίος ασκεί τον έλεγχον της εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας ή μετόχου, ο οποίος ασκεί τον έλεγχον της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητος ελεγχομένης από μέτοχον, ο οποίος ασκεί τον έλεγχον της εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα αναφερόμενα  στις περιπτώσεις α έως γ φυσικά πρόσωπα.

            Το Καταστατικόν της εταιρείας δεν προβλέπει την δυνατότητα συμ-μετοχής στην Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς την φυσική πα-ρουσία των μετόχων στον τόπον διεξαγωγής της ή την δυνατότητα εξ απόστα-σεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία επί των θεμάτων ημερησίας διατάξεως.

           

  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ:

            1. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικόν Συμβούλιον της εταιρείας να εγγράψει εις την ημερησία διάταξη της Γενικής Συνελεύσεως πρόσθετα θέ-ματα, υπό τον όρον ότι η σχετική αίτηση θα περιέλθει εις το Διοικητικόν Συμ-βούλιον δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πρό της Γενικής Συνελεύσεως, ήτοι μέχρι την 12-6-2018. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή σχέδιον αποφάσεως προς έγκριση στην γενική συνέλευση και η αναθεωρη-μένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιον τρόπον, δηλαδή δεκατρείς (13) ημέρες πρό της ημερομηνίας της γενικής συνελεύσεως, ήτοι μέχρι την 14ην Ιουνίου 2018, και ταυτοχρόνως τίθεται στην διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το υποβληθέν από τους μετόχους σχέδιον αποφάσεως, κατά τα προβλεπόμενα εις το άρθρον 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/ 1920, ως ισχύει.

            2. Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει, συμφώνως προς τα προβλεπόμενα  στο άρθρον 39 παρ. 2α του Κ.Ν. 2190/ 1920, ως ισχύει, στην διάθεση των μετόχων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρον 27 παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/ 1920, ως ισχύει, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πρό της ημερομηνίας της Γενικής Συνελεύσεως (δηλαδή μέχρι την 21-6-2018) σχέδια αποφάσεων για θέματα περιληφθέντα στην αρχική ή αναθεωρημένη κατά τα άνω ημερήσια διάταξη, εφ' όσον η σχετική αίτηση περιέλθει εις το Διοικητικόν Συμβούλιον επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πρό της ημερομηνίας της Γενικής Συνελεύσεως, δηλαδή μέχρι την 20-6-2018. 

            3. Με αίτηση οιουδήποτε μετόχου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πρό της Γενικής Συνελεύσεως, ήτοι μέχρι την 21-6-2018, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να παρέχει στην Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις τις εταιρείας, καθ' όν μέτρον αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικόν Συμβούλιον μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίστανται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

            Επίσης, με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το 1/20 του καταβεβλη-μένου μετοχικού κεφαλαίου, το Δ.Σ υποχρεούται να ανακοινώνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά, τα οποία κατεβλήθησαν κατά την τελευταία διετία εις έκαστον μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οιανδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Η ανωτέρω αίτηση πρέπει να κατατίθεται πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πρό της Γενικής Συνελεύσεως, ήτοι μέχρι την 21α Ιουνίου 2018.

            4. Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλά-χιστον πλήρεις ημέρες πρό της Γενικής Συνελεύσεως, ήτοι μέχρι την 21-6-2018, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να παρέχει στην Γενική Συνέ-λευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιου-σιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Δ.Σ. δύναται να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών αυτών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

            Οι ίδιες προθεσμίες ισχύουν αντιστοίχως και σε περίπτωση Επαναλη-πτικών Γενικών Συνελεύσεων.

            Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν την μετοχική των ιδιότητα και τον αριθμόν των κατεχομένων υπ' αυτών μετοχών κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί η προσκόμιση βεβαιώσεως από τον φορέα, στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της εταιρείας, ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με άμεση ηλεκτρονική σύνδεση φορέως και εταιρείας.

     ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

  Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροπο-ποιηθείς ισχύει, διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή εις τον διαδικτυακόν τόπον της εταιρείας www.byte.gr.

  Τα κείμενα των πληροφοριών και στοιχείων του άρθρου 27 παρ. 3 περ. γ και δ του Κ.Ν. 2190/1920 διατίθενται και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα εξυπηρετήσεως Μετόχων της εταιρείας, οδός Καλλιρρόης αριθ. 98, Αθήνα (Αρμόδιος: κος Χρήστος Τσενές, τηλ.: 210-9002270, Fax: 210 9002050).               

          Αθήνα, 29 Μαϊου 2018

  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας

                                    

                                       Σπυριδογεώργης Βυζάντιος

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων