Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 31-Μαϊ-2018 11:22

  AS Company: Ανακοίνωση για την προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  "AS COMPANY A.E."

  ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

  ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.57546304000 (πρώην Α.Μ.Α.Ε.: 22949/06/Β/90/107)

   

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

  Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας "AS Εμπορική – Βιομηχανική Εταιρία Η/Υ & Παιχνιδιών Α.Ε.", με την από 30.05.2018 απόφασή του, καλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 21η Ιουνίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, επί της οδού Ιωνίας.

  Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής: 

   

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την χρήση 2017 (1/1 – 31/12/2017) με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
  2. Απόφαση  περί διάθεσης κερδών της  εταιρικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2017 έως 31η Δεκεμβρίου 2017.
  3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017 και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και πράξεων εκπροσώπησης του Δ.Σ.
  4. Εκλογή ελεγκτικής εταιρίας για την οικονομική χρήση 2018 και έγκριση της αμοιβής αυτής.
  5. Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2017 και προέγκριση/ καθορισμός αμοιβών και αποζημιώσεων στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2018.
  6. Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω λήξεως της θητείας του απερχόμενου Δ.Σ. και ορισμός των ιδιοτήτων αυτών.
  7. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου άρθρου 44 Ν. 4449/2017.
  8. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά εξακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες και τριακόσια ένα ευρώ (656.301,00 ευρώ), μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετοχής της εταιρίας, από 0,61 ευρώ σε 0,56 ευρώ, ήτοι κατά 0,05 ευρώ και επιστροφή του στους μετόχους και τροποποίηση του άρθρου 5 του ισχύοντος καταστατικού της Εταιρίας, περί κεφαλαίου, ώστε να αποτυπωθεί η ως άνω μεταβολή του κεφαλαίου.
  9. Έγκριση του νέου καταστατικού, κατόπιν ενσωμάτωσης της τροποποίησης του άρθρου 5 αυτού.
  10. Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της εταιρίας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 εταιριών, διενεργώντας για λογαριασμό των συνδεδεμένων εταιριών πράξεις που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρία.
  11. Έγκριση παροχής εγγυήσεων υπέρ της ρουμανικής θυγατρικής εταιρίας "AS KIDS TOYS S.R.L".
  12. Λοιπές ανακοινώσεις – εγκρίσεις και θέματα Γενικού Ενδιαφέροντος.

   

  Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ή ορισμένων από αυτά, η Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 2α Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ. στην ως άνω έδρα της εταιρίας, χωρίς νεώτερη πρόσκληση των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 29 του κωδ. νόμου 2190/1920.

   

  Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

   

   1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ

  Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος `Αυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρίας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. την 16.06.2018 (ημερομηνία καταγραφής) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας πρέπει να περιέλθει στην εταιρία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. την 18.06.2018.

  Στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση, μπορούν να μετάσχουν μέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, δηλ. 28.06.2018 (ημερομηνία καταγραφής) και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στη εταιρία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. την 29.06.2018.

  Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχει μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά τις αντίστοιχες ως άνω ημερομηνίες καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

   

  2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

  (α) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, δηλ. μέχρι την 06.06.2018. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δηλ. την 08.06.2018 και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της εταιρίας που αναγράφεται κατωτέρω, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους αιτούντες μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920.

  (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, το αργότερο  έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, μέχρι την 15.06.2018, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι επτά (7) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. μέχρι 14.06.2018.

  (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλ. μέχρι την 16.06.2018, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση όλες τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρίας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

  (δ) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκα σε κάθε μέλος του ΔΣ ή τα διευθυντικά στελέχη της εταιρίας, όπως και κάθε παροχή που παρασχέθηκε προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

  (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέχρι την 16.06.2018, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

  Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων.

  Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και εταιρίας.

    

  3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

  Ο μέτοχος συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους, υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα, η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ).

  Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην εταιρία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. μέχρι 18.06.2018.

  Το Καταστατικό της Εταιρίας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, ούτε τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στη ψηφοφορία.

   

  Η εταιρία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της www.ascompany.gr το σχετικό έντυπο για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στα γραφεία της εταιρίας στη διεύθυνση: Οδός Ιωνίας, ΤΚ 57013, Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο fax: 2310 572074 (υπόψη Υπεύθυνης εξυπηρέτησης μετόχων, κας Σόνια Στροίκου) τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι τις 18.06.2018. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την εταιρία, καλώντας στο τηλέφωνο: 2310572000.

   

  4. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

  Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης, των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ' και δ' του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της εταιρίας και η εταιρία θα τα αποστέλλει ταχυδρομικώς και χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που θα το ζητήσει.

   

  5. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης και οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 θα είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρίας (www.ascompany.gr).

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων