Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 23-Μαϊ-2018 19:25

  Πλαίσιο: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ" και τον διακριτικό τίτλο "ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.Β.Ε." (εφεξής για λόγους συντομίας καλουμένη ως "Εταιρεία"), ανακοινώνει ότι την 22α Μαΐου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Δήμος Ελευσίνας, Μαγούλα Αττικής, θέση Σκλήρη – Έξοδος με αριθμό 2 της Αττικής Οδού), η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 19.339.851 κοινές, ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 87,61% επί συνόλου 22.075.665 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. 

  Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του ν. 3884/2010, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ.  ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.plaisio.gr). 

  Στο 1ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας και του Ομίλου της 29ης εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31.12.2017 μετά των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) καθώς και των σχετικών ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εν λόγω εταιρικής χρήσης, οι οποίες συνετάγησαν σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και δημοσιεύθηκαν τόσο με ανάρτηση στην νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας, όσο και με αποστολή στην Οργανωμένη Αγορά, στην οποία διαπραγματεύονται οι μετοχές της Εταιρείας καθώς και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.    

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 19.339.851

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 87,61%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 19.339.851

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 19.339.851

  Αριθμός ψήφων κατά: 0

  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

  Στο 2ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την διάθεση των αποτελεσμάτων της 29ης εταιρικής χρήσεως 2017 (01.01.2017-31.12.2017) και ειδικότερα ενέκρινε την διανομή (καταβολή) μερίσματος από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως συνολικού ποσού 1.545.296,55 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι ποσού 0,07 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό), από το οποίο παρακρατείται ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 15%.

  Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέτοχοι της Εταιρείας την Τετάρτη, 30 Μαΐου 2018 (record date).

  Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίσθηκε η Τρίτη, 29 Μαΐου 2018 σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

  Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Τρίτη, 5 Ιουνίου 2018 και θα πραγματοποιηθεί με βάση την διαδικασία που προβλέπει ο Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την πληρώτρια Τράπεζα "EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.", σύμφωνα  με τους περιορισμούς ως προς την ανάληψη μετρητών και την μεταφορά κεφαλαίων που επεβλήθησαν με την από 18.07.2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 84/18.07.2015), όπως εκάστοτε ισχύει.

  Ταυτόχρονα με την αυτή απόφασή της η Γενική Συνέλευση των μετόχων εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως διεκπεραιώσει κάθε σχετικό θέμα για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη υλοποίηση της σήμερον ληφθείσας αποφάσεως περί της διανομής (καταβολής) μερίσματος.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 19.339.851

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 87,61%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 19.339.851

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 19.339.851

  Αριθμός ψήφων κατά:

  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

   
  Στο 3ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία την απαλλαγή του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της 29ης εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31.12.2017 καθώς και για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 19.339.851

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 87,61%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 19.339.851

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 19.309.851

  Αριθμός ψήφων κατά: 30.000  

  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

   
  Στο 4ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία, κατόπιν σχετικής προτάσεως-εισηγήσεως και της Επιτροπής Ελέγχου, την εκλογή της εγγεγραμμένης στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία "BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (ΑΜ ΣΟΕΛ 173) και ειδικότερα της κας. Ολυμπίας Γ. Μπαρζού (ΑΜ ΣΟΕΛ 21371) ως Τακτικής Ορκωτού Ελεγκτού-Λογιστού και της κας. Μαρίας Α. Λυμπέρη (ΑΜ ΣΟΕΛ 52761) ως Αναπληρωματικής Ορκωτού Ελεγκτού-Λογιστού για την διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ετησίων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018-31.12.2018), οι οποίες θα προβούν παράλληλα και στην έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2018, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65Α του ν. 4174/2013.

  Ταυτόχρονα η Γενική Συνέλευση των μετόχων με την αυτή κατά πλειοψηφία απόφασή της εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της για τον ανατιθέμενο σε αυτήν έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσεως και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού, καθώς επίσης και να αποστείλει την σχετική έγγραφη ειδοποίηση-εντολή στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.   

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 19.339.851

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 87,61%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 19.339.851

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 19.307.340

  Αριθμός ψήφων κατά: 32.511

  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

   
  Στο 5ο θέμα αφενός μεν ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις αμοιβές, οι οποίες κατεβλήθησαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες προς την Εταιρεία κατά την διάρκεια της παρελθούσας εταιρικής χρήσεως 2017 (01.01.2017-31.12.2017), αφετέρου προενέκρινε κατά πλειοψηφία τις αμοιβές που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα χρήση 2018 (01.01.2018-31.12.2018) και μέχρι την ημερομηνία της επόμενης ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 19.339.851

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 87,61%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 19.339.851

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 19.299.884

  Αριθμός ψήφων κατά: 39.967

  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

   
  Στο 6ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία την παροχή αδείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας, προκειμένου να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση θυγατρικών ή συγγενών εταιρειών (υφισταμένων ή/και μελλοντικών) της Εταιρείας και κατ¶ επέκταση του Ομίλου, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 19.339.851

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 87,61%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 19.339.851

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 19.338.556

  Αριθμός ψήφων κατά: 1.295

  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

   
  Στο 7ο θέμα  αφενός μεν ενημερώθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και αφετέρου ενέκρινε και επικύρωσε ομόφωνα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3016/2002, όπως ισχύει, την εκλογή του κ. Φίλιππου Καραγκούνη του Αναστασίου σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας (ήτοι μέχρι την 02.04.2020), του παραιτηθέντος ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Τσίρου του Κωνσταντίνου, δεδομένου ότι ο ως άνω εκλεγείς προσωρινός Σύμβουλος πληροί τις τασσόμενες από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο προϋποθέσεις ανεξαρτησίας.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 19.339.851

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 87,61%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 19.339.851

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 19.339.851

  Αριθμός ψήφων κατά:

  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

   

  Στο 8ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία τον διορισμό Επιτροπής Ελέγχου (Audit Commitee) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι τους κ.κ.: 1) Φίλιππο Καραγκούνη του Αναστασίου, 2) Ηλία Κλη του Γεωργίου και 3) Αντιόπη-¶ννα Μαύρου του Ιωάννη, τα οποία στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ενώ πληρούν και τις λοιπές υπό του νόμου οριζόμενες προϋποθέσεις (ανεξαρτησία από την ελεγχόμενη οντότητα και επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική) για τον ορισμό τους στην εν λόγω Επιτροπή.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 19.339.851

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 87,61%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 19.339.851

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 19.338.635

  Αριθμός ψήφων κατά: 1.216

  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

   
  Στο 9ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την επέκταση, συμπλήρωση και διεύρυνση του σκοπού της Εταιρείας, ώστε εφεξής να περιλαμβάνει δραστηριότητες σχετικές με την παροχή εκπαιδευτικών και επιστημονικών υπηρεσιών αναφορικά με την τεχνολογία της πληροφορικής, τη ρομποτική, τα προγράμματα Η/Υ, τα δίκτυα, τα πολυμέσα και τις εν γένει εφαρμογές τους, την διοργάνωση σεμιναρίων/ συνεδρίων/ ημερίδων/ εκθέσεων/ διαλέξεων και λοιπών συναφών εκδηλώσεων (επιστημονικού, καλλιτεχνικού ή/και πολιτιστικού χαρακτήρα) καθώς και την παροχή υπηρεσιών οργάνωσης της μεθόδου εργασίας και της ορθής χρήσης του συνόλου των εμπορευομένων από την Εταιρεία προϊόντων και αγαθών.

  Ταυτόχρονα με την αυτή ομόφωνη απόφασή της η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την σχετική, συνεπεία της κατά τα ανωτέρω ληφθείσας αποφάσεως, τροποποίηση του άρθρου 4 περί σκοπού του Καταστατικού της Εταιρείας στην μορφή ακριβώς που είχε ανακοινωθεί εν σχεδίω από την Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 περίπτωση δ΄ του κ.ν. 2190/1920.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 19.339.851

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 87,61%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 19.339.851

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 19.339.851

  Αριθμός ψήφων κατά:

  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

   
  Στο 10ο θέμα αποφάσισε κατά πλειοψηφία την έγκριση και παροχή της αναγκαίας και επιβεβλημένης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920, ειδικής αδείας αναφορικά με την σύναψη-κατάρτιση μεταξύ της Εταιρείας και της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΑ (BULDOZA) Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Ηλεκτρικών Ειδών και Συναφών Ειδών και Παροχής Υπηρεσιών Διαδικτύου" και το διακριτικό τίτλο "BULDOZA Α.Ε.", η οποία είναι συμφερόντων του κ. Κωνσταντίνου Γεράρδου και ως εκ τούτου εμπίπτει στον κύκλο των προσώπων της παρ. 5 του ως άνω άρθρου, αφενός μεν συμβάσεως παροχής υπηρεσιών διοικητικής και εν γένει λογιστικής υποστήριξης (services agreement), αφετέρου δε συμβάσεως παροχής υπηρεσιών αποθήκευσης και φύλαξης προϊόντων (3PL agreement).

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 19.339.851

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 87,61%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 19.339.851

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 19.275.991

  Αριθμός ψήφων κατά: 63.860

  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

   
  Στο 11ο θέμα έλαβαν χώρα ορισμένες ανακοινώσεις εκ μέρους του Προεδρείου αναφορικά με τα αποτελέσματα και την εν γένει πορεία της Εταιρείας και έλαβε χώρα σύντομη σχετική παρουσίαση με οπτικοακουστικό υλικό.

  Παρουσίαση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 22.05.2018

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων