Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 18-Μαϊ-2018 13:52

  Χαιδεμένος: Ανακοίνωση για την προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ


  ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

  "ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

  ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε."

  (Αρ. ΓΕΜΗ: 121638160000)


  ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ


  Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 20η Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. στην έδρα της εταιρίας στον Άλιμο, οδός Αρχαίου Θεάτρου αρ. 4 - Εθνικής Αντιστάσεως και Τραχώνων αρ. 4 (αίθουσα συνεδριάσεων Αρχαίου Θεάτρου αρ. 4, 1ος όροφος), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.


  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:


      Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2017 έως 31.12.2017 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών

      Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017

      Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή για την χρήση 1.1.2018 έως 31.12.2018 και καθορισμός της αμοιβής αυτών

      Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2017 έως 31.12.2017 και προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1.1.2018 έως 31.12.2018 σύμφωνα με το άρθρ. 24 Κ.Ν. 2190/1920

      Έγκριση συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρ. 23α Κ.Ν. 2190/1920

      Καθορισμός της διάρκειας της θητείας των μελών της Επιτροπής Ελέγχου

      Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ποσό 166.815 ΕΥΡΩ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ποσό 0,02 ΕΥΡΩ και επιστροφή ποσού 0,02 ΕΥΡΩ σε κάθε μετοχή κατά τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας. Σκοπός της μείωσης είναι η επιστροφή στους μετόχους ποσού 0,02 ΕΥΡΩ ανά μετοχή και συνολικά 166.815 ΕΥΡΩ, καθώς η εταιρία λόγω του υψηλού ποσού του μετοχικού της κεφαλαίου δεν έχει ανάγκη για την επίτευξη των σκοπών της την επιστρεφόμενη στους μετόχους εταιρική περιουσία

      Διάφορες ανακοινώσεις


  Σύμφωνα με το άρθρ. 26 παρ. 2β και το άρθρ. 28α του Κ.Ν. 2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:


  Ι. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

  Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρίας στα αρχεία της "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε." (ΕΧΑΕ) κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας, που προηγείται της συνεδρίασης, ήτοι κατά την έναρξη της 15η Ιουνίου 2018 (ημερομηνία καταγραφής). Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της ΕΧΑΕ ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία της ΕΧΑΕ. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση αναφορικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την τρίτη ημέρα, που προηγείται της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ήτοι την 17η Ιουνίου 2018). Έναντι της Εταιρίας θεωρείται, ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνον, όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρ. 28α του Κ.Ν. 2190/1920 οι μέτοχοι μετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα, που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην Τακτική Γενική Συνέλευση.


  ΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

  Οι μέτοχοι μπορούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίσει μέχρι τρεις αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές, που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι 3 φυσικά πρόσωπα. Έντυπο πληρεξουσιότητας για τον διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στους μετόχους στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.haidemenos.gr και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Μετόχων της Εταιρίας (Αρχαίου Θεάτρου αρ. 4 Άλιμος – Τ.Κ. 174 56 τηλ. 210 9940944). Το έντυπο αυτό θα πρέπει να κατατεθεί συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας στην ως άνω διεύθυνση τουλάχιστον 3 ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αντιπρόσωπος, που ενεργεί για περισσότερους μετόχους, μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην Εταιρία πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετεί ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: (α) είναι μέτοχος, που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, (β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της διοίκησης γενικά της εταιρίας ή μετόχου, που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας, που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας, (γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρίας ή μετόχου, που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας, που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας, (δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα, που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'. Το Καταστατικό της εταιρίας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, ούτε τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στη ψηφοφορία.


  III. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  Η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους, ότι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρ. 39 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 μέτοχοι, που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κατόπιν σχετικής αίτησης, που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο 15 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή σχέδιο απόφασης προς έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Σύμφωνα με το άρθρ. 39 παρ. 2α του Κ.Ν. 2190/1920 μέτοχοι, που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο 7 τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, δικαιούνται να ζητήσουν σχέδια αποφάσεων για τα θέματα, που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξή της, το δε διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να τα θέσει στη διάθεση των μετόχων τουλάχιστον 6 ημέρες πριν την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Σύμφωνα με το άρθρ. 39 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920 μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία 5 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας στο μέτρο, που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά, που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρίας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρ. 18 του Κ.Ν. 2190/1920.Σύμφωνα με το άρθρ. 39 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 μέτοχοι, που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, δικαιούνται να ζητήσουν από την Εταιρία 5 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρ. 18 του Κ.Ν. 2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών, που κατέχουν, κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από την ΕΧΑΕ ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση ΕΧΑΕ και Εταιρίας.


  Η παρούσα πρόσκληση, ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου, που υφίστανται κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, συμπεριλαμβανομένων και χωριστών συνόλων ανά κατηγορία, εφόσον το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας είναι κατανεμημένο σε περισσότερες κατηγορίες μετοχών, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, τα σχέδια των αποφάσεων, που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ή εφόσον καμία πρόταση δεν έχει προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης, τα τυχόν σχέδια αποφάσεων, που προτείνουν οι μέτοχοι, και τα έντυπα, που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω αντιπροσώπου, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.haidemenos.gr. Τα ανωτέρω έγγραφα είναι διαθέσιμα προς τους μετόχους και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Μετόχων της Εταιρίας (Αρχαίου Θεάτρου αρ. 4 Αλιμος – Τ.Κ. 174 56 τηλ. 210 9940944).


  Για περισσότερες διευκρινίσεις ή πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Μετόχων της Εταιρίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.


  ΑΛΙΜΟΣ, 18.5.2018

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

  ___________________________________________________________________________

  ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων