Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 14-Μαϊ-2018 17:52

  Profile: Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ" και τον διακριτικό τίτλο "PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E." (εφεξής για λόγους συντομίας καλουμένη ως "Εταιρεία"), ανακοινώνει ότι την 11η Μαΐου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Λεωφόρος Συγγρού αριθ. 199, Νέα Σμύρνη Αττικής), η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 7.315.141 κοινές, ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 61,93% επί συνόλου 11.812.193 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. 

  Σημειώνεται ότι για 218.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, τα δικαιώματα ψήφου αναστέλλονται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 παράγραφος 8 του κ.ν. 2190/1920, ως ίδιες μετοχές της Εταιρείας.

  Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του ν. 3884/2010, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην  νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.profile.gr). 

  Επισημαίνεται ότι το 9ο και το 10ο θέμα της ημερησίας διατάξεως δεν συζητήθηκαν και ως εκ τούτου ουδεμία απόφαση ελήφθη επ' αυτών, λόγω μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου αυξημένης απαρτίας.

  Τα ως άνω θέματα πρόκειται να συζητηθούν κατά την Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία έχει προσδιορισθεί για την 25η Μαΐου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00,  ήτοι την ημερομηνία που έχει ήδη ανακοινωθεί στη δημοσιευθείσα πρόσκληση κατά τα ειδικότερον οριζόμενα στο άρθρο 29 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920.          

   

  Στο 1ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2017 (01.01.2017-31.12.2017) και συνολικά την ετήσια Οικονομική Έκθεση για την εν λόγω χρήση, η οποία έχει συνταγεί κατά νόμο και δημοσιευθεί από την Εταιρεία τόσο με ανάρτηση στη νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας όσο και με αποστολή στην ιστοσελίδα της Οργανωμένης Αγοράς στην οποία διαπραγματεύονται οι μετοχές της Εταιρείας καθώς και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.315.141

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 61,93%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 7.315.141

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 7.315.141

  Αριθμός ψήφων κατά: 0 

  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

   

  Στο 2ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 17ης Απριλίου 2018, καθώς και την από 18 Απριλίου 2018 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. Κώστα Ι. Ρούσσου αναφορικά με τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2017.   

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.315.141

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 61,93%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 7.315.141

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 7.315.141

  Αριθμός ψήφων κατά: 0 

  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

   

  Στο 3ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την διάθεση (διανομή) των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 2017 (01.01.2017-31.12.2017) και ειδικότερα ενέκρινε την διανομή (καταβολή) προς τους μετόχους της Εταιρείας μερίσματος από κέρδη προηγουμένων χρήσεων ποσού  0,04 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό), από το οποίο παρακρατείται ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 15%.

  Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει ίδιες μετοχές, οι οποίες εξαιρούνται της καταβολής μερίσματος και συνακόλουθα το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατείχε η Εταιρεία την record date προσαυξάνει το μέρισμα των λοιπών μετοχών.

  Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέτοχοι της Εταιρείας την Τετάρτη, 30 Μαΐου 2018 (record date).

  Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίσθηκε η Τρίτη, 29 Μαΐου 2018 σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

  Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Τρίτη, 5 Ιουνίου 2018 και θα πραγματοποιηθεί

  μέσω της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.", σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπει ο ισχύων Κανονισμός του Χ.Α. και σύμφωνα με τους περιορισμούς ως προς την ανάληψη μετρητών και την μεταφορά κεφαλαίων που επεβλήθησαν με την από 18.07.2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 84/18.07.2015), όπως εκάστοτε ισχύει.

  Ταυτόχρονα με την αυτή απόφασή της η Γενική Συνέλευση των μετόχων εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως διεκπεραιώσει κάθε σχετικό θέμα για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη υλοποίηση και διεκπεραίωση της σήμερον ληφθείσας αποφάσεως περί διανομής (καταβολής) μερίσματος.

  Τέλος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την καταβολή αμοιβής προς ορισμένα εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κέρδη προηγουμένων χρήσεων ,σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.315.141

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 61,93%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 7.315.141

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 7.315.141

  Αριθμός ψήφων κατά: 0 

  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

   

  Στο 4ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα και συνεπεία ψηφοφορίας που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση των μετόχων, την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2017 (01.01.2017-31.12.2017), καθώς και για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.315.141

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 61,93%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 7.315.141

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 7.315.141

  Αριθμός ψήφων κατά: 0 

  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

   

  Στο 5ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή της εγγεγραμμένης στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία "ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ" για την διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018-31.12.2018) και ειδικότερα του κ. Νικολάου Νικολόπουλου του Αθανασίου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 20961) ως Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και της κας. Βασιλικής Δαλεζίου του Ιωάννη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 50481) ως Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

  Σημειώνεται ότι η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία θα αναλάβει παράλληλα και την διαδικασία έκδοσης του ετησίου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2018, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65Α του ν. 4174/2013,

  Τέλος, με την αυτή απόφασή της εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της, καθώς επίσης και να αποστείλει την έγγραφη ειδοποίηση-εντολή στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της. 

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.315.141

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 61,93%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 7.315.141

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 7.315.141

  Αριθμός ψήφων κατά: 0 

  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

   

  Στο 6ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές, μισθούς και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν στην Εταιρεία κατά την διάρκεια της εταιρικής χρήσεως 2017 (01.01.2017-31.12.2017), αφετέρου δε προενέκρινε τις αμοιβές που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018-31.12.2018) και μέχρι την επόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.315.141

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 61,93%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 7.315.141

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 7.315.141

  Αριθμός ψήφων κατά: 0 

  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

   

  Στο 7ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας προκειμένου να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση άλλων εταιρειών του Ομίλου (υφιστάμενων ή/και μελλοντικών) που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς και να ενεργούν για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς της Εταιρείας.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.315.141

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 61,93%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 7.315.141

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 7.315.141

  Αριθμός ψήφων κατά: 0 

  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

   

  Στο 8ο θέμα αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας με την τήρηση εις το ακέραιο των προϋποθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, καθώς και των τιθέμενων εκ του με αριθμό 2273/2003 Κανονισμού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων περιορισμών, και ειδικότερα ενέκρινε την αγορά εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία λήψεως της παρούσας αποφάσεως, κατ' ανώτατο όριο ενός εκατομμυρίου (1.000.000) κοινών, ονομαστικών μετοχών, συνυπολογιζομένων και συναθροιζομένων των ιδίων μετοχών που έχει ήδη αποκτήσει η Εταιρεία στο πλαίσιο προηγούμενου προγράμματος αγοράς μετοχών), με εύρος τιμών αγοράς τα πενήντα λεπτά του Ευρώ (0,50 €) ανά μετοχή (κατώτατο όριο) και τα πέντε Ευρώ (5,00 €) Ευρώ ανά μετοχή (ανώτατο όριο).

  Ταυτόχρονα με την αυτή απόφασή της η Γενική Συνέλευση των μετόχων παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την εξουσιοδότηση για την προσήκουσα υλοποίηση της εν λόγω διαδικασίας.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.315.141

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 61,93%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 7.315.141

  Αριθμός ψήφων κατά: 0 

  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

  Στο 11ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία την έκδοση από την Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003, όπως ισχύει σήμερα, ενός ή/και περισσοτέρων κοινών Ομολογιακών Δανείων ποσού μέχρι είκοσι εκατομμύρια Ευρώ (20.000.000,00 €) συνολικά, με ιδιωτική τοποθέτηση και ταυτόχρονα με την αυτή κατά πλειοψηφία απόφασή της παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την εξουσιοδότηση να καθορίσει τους όρους των εν λόγω δανείων (κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3156/2003), να προβεί στην κατάρτιση και υπογραφή των σχετικών συμβάσεων και εγγράφων εν γένει καθώς και στην διενέργεια όλων των πράξεων, δηλώσεων και δικαιοπραξιών, οι οποίες κρίνονται σκόπιμες, αναγκαίες, κατάλληλες και ενδεδειγμένες για την προσήκουσα υλοποίηση και ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας εντός του προαναφερομένου κανονιστικού πλαισίου.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.315.141

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 61,93%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 7.315.141

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 7.115.141

  Αριθμός ψήφων κατά: 0 

  Αριθμός αποχών (Παρών): 200.000

   

  Στο 12ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 19 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας αναφορικά με την σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου , εις τρόπον ώστε ο ανώτατος αριθμός των μελών του ΔΣ να ανέρχεται εφεξής σε έντεκα (11).

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.315.141

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 61,93%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 7.315.141

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 7.315.141

  Αριθμός ψήφων κατά: 0 

  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

  Στο 13ο θέμα έλαβαν χώρα προς τους παρισταμένους μετόχους ορισμένες ανακοινώσεις εκ μέρους του Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης αναφορικά με τα αποτελέσματα και την πορεία της Εταιρείας.

   

  Νέα Σμύρνη, 11 Μαΐου 2018

  Για την "PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E."

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων