Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 10-Μαϊ-2018 18:08

  Forthnet: Εισαγωγή μετόχων από ΑΜΚ μετά από μετατροπή ομολογιών

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η "EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε." (στο εξής η "Εταιρεία") ανακοινώνει ότι, από την 14.05.2018 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών (στο εξής το "Χ.Α.") των 30.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης (στο εξής "Νέες Μετοχές"), που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά ποσό 9.000 €, λόγω μετατροπής 30.000 μετατρέψιμων ομολογιών, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης με τιμή μετατροπής €0,30 ανά ομολογία, από το υφιστάμενο μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο εκδόσεως της Εταιρείας συνολικής ονομαστικής αξίας €70.124.679,90 και ημερομηνία έκδοσης 11.10.2016 (στο εξής το "ΜΟΔ"), δυνάμει του οποίου εκδόθηκαν 233.748.933 μετατρέψιμες ομολογίες, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στις από 11.10.2016, 27.06.2017, 29.08.2017, 26.09.2017, 15.11.2017, 27.12.2017 και 28.02.2018 ανακοινώσεις της Εταιρείας.

  Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε σαράντα εννέα εκατομμύρια εκατόν πενήντα τρεις χιλιάδες επτακόσια σαράντα δύο ευρώ και δέκα λεπτά του Ευρώ (€ 49.153.742,10) και είναι διαιρεμένο σε εκατόν εξήντα τρία εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες οκτακόσιες επτά (163.845.807) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30€) η κάθε μια. Ομοίως, ο συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν εξήντα τρία εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες οκτακόσια επτά (163.845.807).

  Σε συνέχεια της ως άνω μετατροπής, οι εναπομείνασες ομολογίες του ΜΟΔ ανέρχονται σε 180.000.311.

  Η ανωτέρω αύξηση, που δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας, πιστοποιήθηκε από το Δ.Σ. της Εταιρείας με την με αρ. 482/26.02.2018 απόφασή του και καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης την 14.03.2018 (αριθμός ανακοίνωσης 29869).

  Σημειώνεται τέλος ότι δεδομένου ότι οι Νέες Μετοχές είναι της ίδιας κατηγορίας με τις μετοχές της Εταιρείας που είναι ήδη σε διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Επιτήρησης της Αγοράς Αξιών του Χ.Α., δεν υφίσταται υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου για την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α., κατ’ εφαρμογή και της εξαίρεσης του εδ. β’ της παρ. 5 του άρθρου 1 του Καν. (ΕΕ) 2017/1129.

  Κατά τη συνεδρίασή της, στις 10.05.2018, η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α. ενέκρινε την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. Οι Νέες Μετοχές θα είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των οικείων δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων. Για περισσότερες πληροφορίες οι ως άνω δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, υπεύθυνος κ. Γεώργιος Δερμιτζάκης (τηλ. +30 2119552869), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων