Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 24-Απρ-2018 15:36

  Aegean: Πρόσκληση σε γενική συνέλευση

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

  ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

  "ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

  και δ.τ. "ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε."

  (ΑΡ. ΓΕΜΗ 1797901000)

  ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

  Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι Μέτοχοι της ανώνυμης αεροπορικής εταιρείας "ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε." σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 16/05/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην Κηφισιά (Βιλτανιώτη αρ. 31), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε 31.12.2017, που συντάχθηκαν από την Εταιρεία με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, μετά της Ετήσιας Έκθεσης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 3 περ. δ του KN 2190/1920.
  2. Έγκριση διανομής κερδών. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.
  3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2017.
  4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού) για τη χρήση 2018 και έγκριση της αμοιβής τους.
  5. Προσαρμογή άρθρου 2 του Καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.
  6. Προσαρμογή του Καταστατικού σύμφωνα με τον Ν. 4308/2014 και τον Ν. 4403/2016 - τροποποίηση των άρθρων 17 παρ. 1 και 25 του Καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.
  7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης θητείας. 
  8. Ορισμός νέων μελών Επιτροπής Έλεγχου κατ' άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.
  9. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2017 και προέγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2018.
  10. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

  Στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν όποια φυσικά ή νομικά πρόσωπα εμφανίζονται ως μέτοχοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 16/05/2018, ήτοι κατά την 11/05/2018 (Ημερομηνία Καταγραφής) στα αρχεία του φορέα, στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας ("Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης Διακανονισμού & Καταχώρησης", ΕΧΑΕ).

  Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας κατά την ημερομηνία καταγραφής γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της ΕΧΑΕ ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της ΕΧΑΕ, εφ'όσον τούτο ζητηθεί από τους ενδιαφερομένους μετόχους. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 13/05/2018. Στην αυτή προθεσμία οφείλουν να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι, επί αποδείξει παραλαβής, στην Εταιρεία τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης (διορισμού/ανάκλησης) αντιπροσώπων τους.

  Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, η πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 29/05/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00, η δε δεύτερη την 04/06/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00, αμφότερες στον ίδιο τόπο, και στις δύο περιπτώσεις χωρίς τη δημοσίευση νέας πρόσκλησης. Στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση μπορούν να μετάσχουν μέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 25/05/2018 και την 31/05/2018, αντιστοίχως (ημερομηνία καταγραφής επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι 24/05/2018 και 01/06/2018, αντιστοίχως.

  Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους, καθώς και το πλήρες κείμενο της προσκλήσεως, των εγγράφων, των σχεδίων αποφάσεων και των λοιπών πληροφοριών, που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρ. 27 Ν. 2190/20 είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.aegeanair.com). Από την ίδια ημερομηνία, οι μέτοχοι θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν αντίγραφο των ανωτέρω εγγράφων από τα γραφεία της Εταιρείας (Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά).

  Κηφισιά, 23 Απριλίου 2018

  Το Διοικητικό Συμβούλιο

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων