Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 19-Απρ-2018 18:06

  BriQ Properties: Αποφάσεις τακτικής γενικής συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Την 19/4/2018 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π..

  Στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν δώδεκα (12) Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν εννέα εκατομμύρια οκτακόσιες έντεκα πεντακόσιες εβδομήντα τρείς (9.811.573) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ήτοι ποσοστό 82,30%, επί συνόλου έντεκα εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι μίας χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα μία (11.921.531) μετοχών της Εταιρείας. Η Συνέλευση είχε την κατά το νόμο και το Καταστατικό αναγκαία απαρτία και αποφάσισε για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, ως εξής:

  1. Εγκρίθηκαν παμψηφεί οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2017, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), μετά των επ’ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

  Επιπλέον εγκρίθηκε παμψηφεί ο κάτωθι πίνακας διανομής κερδών της χρήσης 2017 και δόθηκε η σχετική εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση της απόφασης.

  Τακτικό Αποθεματικό € 24.557

  Μέρισμα € 417.254

  Διανομή μέρους των κερδών στο προσωπικό και μέλη ΔΣ € 39.253

  Υπόλοιπο κερδών εις νέον € 49.326

  2. Εγκρίθηκε παμψηφεί η απαλλαγή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017, καθώς επίσης εγκρίθηκαν παμψηφεί και οι διαχειριστικές πράξεις και οι πράξεις εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

  3. Εγκρίθηκε παμψηφεί το σύνολο των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017, βάσει της προέγκρισης της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές και αποζημιώσεις τους για τη χρήση 2018 κατ΄ ανώτατο ποσό.

  4. Εγκρίθηκε παμψηφεί η εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών "PriceWaterHouseCoopers Α.Ε." για τη χρήση 1/1/2018 – 31/12/2018 και ορίστηκε η αμοιβή της.

  5. Εγκρίθηκε παμψηφεί ο ορισμός ανεξάρτητων εκτιμητών για την διενέργεια εκτιμήσεων της αξίας των επενδύσεων της εταιρείας για την χρήση 2018 "Αθηναϊκή Οικονομική Ε.Π.Ε." και δόθηκε η σχετική εξουσιοδότηση στην Διευθύνουσα Σύμβουλο για την επιλογή και άλλων ανεξάρτητων εκτιμητών εφόσον αυτό κριθεί είτε αναγκαίο είτε προς το συμφέρον της Εταιρείας και να διαπραγματευτεί και ορίσει την αμοιβή τους.

  6. Εγκρίθηκε παμψηφεί η χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας για διενέργεια των πράξεων που προβλέπονται στο άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920.

  7. Διάφορες ανακοινώσεις : Οι Μέτοχοι ενημερώθηκαν σχετικά με την πορεία της Εταιρείας

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων