Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 04-Απρ-2018 18:06

  Συστήματα Sunlight: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE

   ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 001579901000

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

  ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και με την σχετική απόφαση του από 29 Μαρτίου 2018 Διοικητικού Συμβουλίου της, καλείται ο μοναδικός Μέτοχος της Εταιρείας, ήτοι η εταιρεία Olympia Group Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 25η Απριλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην Αθήνα, οδός Ερμού 2 & Νίκης

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

  ΤΗΣ 25.04.2018

  Θέμα 1ο:  Υποβολή και Έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2017 και των επΆ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών

  Θέμα 2ο: Διάθεση κερδών χρήσης 2017

  Θέμα 3ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2017

  Θέμα 4ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους

  Θέμα 5ο: Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου και  Επιτροπών αυτού

  Θέμα 6ο: Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2017 και καθορισμός ύψους των αμοιβών τους για την χρήση 2018

  Θέμα 7ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 38.985.693,00 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού της διαφοράς υπέρ το άρτιο, μέσω αύξησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,93 Ευρώ σε 5,50 Ευρώ  και ταυτόχρονα μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 38.985.693,00 Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση ζημιών εις νέον και μείωση της ονομαστικής τιμής της μετοχής στα 2,93 Ευρώ και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού αυτής.  

  Θέμα 8ο: Αλλαγή του σκοπού και της επωνυμίας της Εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 1 και 3  του Καταστατικού αυτής.

  Θέμα 9ο: Παροχή έγκρισης συναφθέντων συμβάσεων με θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες και αμοιβών με συνδεδεμένα μέρη βάσει του άρθρου 23α ν. 2190/1920

  Θέμα 10ο:  Έγκριση συμμετοχής μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση άλλων Εταιρειών, οι οποίες συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με την Εταιρεία.

  Θέμα 11ο: Έγκριση αλλαγής στο χρονοδιάγραμμα χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων από το Κοινό Ομολογιακό Δάνειο εκδόσεως της Εταιρείας. Ειδικότερα, έγκριση χρήσης ποσού ¤5.000.000 για αγορά νέου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εντός του 2018 έναντι του αρχικού ποσού ¤3.000.000 όπως αυτό αναφερόταν στο Ενημερωτικό Δελτίο.

  Θέμα 12ο: Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος.

  Για να λάβει μέρος στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, ο μέτοχος πρέπει να συμμορφωθεί με το άρθρο 13 του καταστατικού της εταιρείας και να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομίσει τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.

  Ο μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση ή / και σε τυχόν επαναληπτικές αυτής Συνελεύσεις μέσω πληρεξουσίου οφείλει να καταθέσει τη σχετική εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης, που είναι διαθέσιμη στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην Αθήνα, οδός Ερμού 2 & Νίκης το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της κάθε Γενικής Συνέλευσης (αρχικής ή τυχόν επαναληπτικών).

  Ο μέτοχος συμμετέχει στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση ή/και σε τυχόν επαναληπτικές αυτής Συνελεύσεις και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων, έχοντας δικαίωμα διορισμού έως τριών (3) αντιπροσώπων. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ή/και σε τυχόν επαναληπτικές αυτής Συνελεύσεις ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευομένου μετόχου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 28α παρ. 3 Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

   Οι πληροφορίες της παρ. 3 του άρθρου 27 του Ν. 2190/1920 είναι διαθέσιμες στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Εταιρείας στην Αθήνα, οδός Ερμού 2 & Νίκης.

  Αθήνα, 4 Απριλίου 2018

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων