Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 03-Απρ-2018 19:25

  Inform Λύκος: Αποτελέσματα έτους 2017

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  INFORM Π. ΛΥΚΟΣΑ.Ε.

  Σημαντική αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας με σταθερές πωλήσεις

  Ανάπτυξη νέας ψηφιακής υπηρεσίας CCM

   

  • EBITDA (+10,5%) στο 2017 με σταθερά έσοδα
  • Σημαντική βελτίωση λειτουργικών ταμειακών ροών στα € 3,4 εκατ.
  • Συνέχιση ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας CCM (Customer Communication Management)
  • Αναβάθμιση παραγωγικής δυναμικότητας και προσφερόμενων υπηρεσιών στη μονάδα της Ρουμανίας, επενδύοντας € 1,3 εκατ. σε υπερσύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό ψηφιακών εκτυπώσεων.

   

  Κορωπί, 03/04/2018 – Η Inform Π. Λύκος δημοσιοποιεί τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

   

  Το 2017, με την επικέντρωση των προσπαθειών στην ενίσχυση της θέσης του Ομίλου στις αγορές που δραστηριοποιείται , η INFORM κατάφερε να κερδίσει νέους πελάτες διατηρώντας και τους υφιστάμενους πελάτες της. Παράλληλα, τα προγράμματα βελτίωσης της εσωτερικής αποδοτικότητας που ξεκίνησαν τα προηγούμενα χρόνια έφεραν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, και έτσι το λειτουργικό αποτέλεσμα EBITDA αυξήθηκε κατά 10,5% ή € 0,5 εκατ. από € 4,5 εκατ. το 2016 σε € 5 εκατ. το 2017.


  Σημαντικές επενδύσεις έγιναν και στην κατεύθυνση ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών παρακολουθώντας τις εξελίξεις των αναγκών υφιστάμενων και νέων πελατών. Σε αυτή την κατεύθυνση, η INFORM επένδυσε στην ανάπτυξη νέων ψηφιακών υπηρεσιών, όπως η υπηρεσία CCM (Customer Communication Management) και δημιούργησε για το σκοπό αυτό μια νέα πλατφόρμα πληροφορικής, μέσω της οποίας παρέχει κάθετες λύσεις στη διαχείριση της επικοινωνίας ενός Οργανισμού με τους πελάτες του. Kατάφερε να κερδίσει μερίδια σε αυτόν τον νέο επιχειρηματικό τομέα και ήδη παρέχει υπηρεσίες CCM σε επιλεγμένους πελάτες στον ασφαλιστικό τομέα και στον τομέα κοινής ωφέλειας.

   

  Επίσης, η θυγατρική στην Ρουμανία ολοκλήρωσε μία νέα επένδυση ύψους € 1,3 εκατ. σε υπερσύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό έγχρωμων ψηφιακών εκτυπώσεων, ενισχύοντας έτσι την παραγωγική της ικανότητα, και την δυνατότητα να προσφέρει υψηλής ποιότητας προϊόντα, με σημαντικά βελτιωμένους χρόνους ανταπόκρισης στις ανάγκες των πελατών και ταυτόχρονα να μειώσει σημαντικά το κόστος εκτύπωσης.

   

  Κατά τη χρήση του 2017, οι πωλήσεις του Ομίλου παρέμειναν σταθερές στα επίπεδα της αντίστοιχης περσινής χρήσης και ανήλθαν σε € 62,6 εκατ., και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου, αυξήθηκαν κατά 10,5% ή € 0,5 εκατ. από € 4,5 εκατ. το 2016 σε € 5 εκατ. το 2017, καθώς  α) τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά € 0,3 εκατ., χάριν του προγράμματος βελτίωσης εσωτερικής αποδοτικότητας και β) τα αποτελέσματα του 2016 είχαν επιβαρυνθεί με μη επαναλαμβανόμενα έξοδα ποσού € 0,3 εκατ..

  Ειδικότερα, όσον αφορά στην πορεία των εργασιών ανά γεωγραφικό τομέα, στην Ελλάδα, οι πωλήσεις της μητρικής εταιρείας INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. για το 2017 μειώθηκαν κατά 2,9% σε σύγκριση με το 2016 και ανήλθαν σε € 29,9 εκατ., έναντι € 30,8 εκατ. το 2016.  Η μείωση αυτή των € 0,9 εκατ. οφείλεται κατά κύριο λόγο σε εφάπαξ έργο του Δημοσίου Τομέα στο 2016. Παρά τη μείωση των πωλήσεων, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του 2017, ανήλθαν σε ¤ 2,6 εκατ. στα ίδια επίπεδα με το 2016, καθώς μειώθηκαν τα λειτουργικά έξοδα κατά ¤ 0,3 εκατ.

   

  Στη Ρουμανία, οι πωλήσεις της θυγατρικής INFORM LYKOS S.A. αυξήθηκαν οριακά κατά 0,3% σε σύγκριση με το 2016 και ανήλθαν σε € 35,1 εκατ., έναντι € 35 εκατ. το 2016. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του 2017, ανήλθαν σε  € 2,2 εκατ. έναντι € 1,7 εκατ. το 2016, αυξημένα κατά 30,1% ή € 0,5 εκατ., κυρίως λόγω α) του καλύτερου μίγματος των πωλήσεων και εξορθολογισμού της τιμολογιακής πολιτικής καθώς και β) της επιβάρυνσης των αποτελεσμάτων του 2016 με μη επαναλαμβανόμενα έξοδα ποσού ¤ 0,3 εκατ..

   

  Στην Αλβανία, οι πωλήσεις της θυγατρικής ALBANIAN DIGITAL PRINTING SOLUTIONS Sh.p.k. αυξήθηκαν κατά 13,5% σε σύγκριση με το 2016 και ανήλθαν σε € 741 χιλ., έναντι € 653 χιλ. το 2016, τα δε κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του 2017, ανήλθαν σε € 191 χιλ. έναντι € 188 χιλ. το 2016, αυξημένα κατά 1,2%.

  Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, όλα τα βασικά μεγέθη της κερδοφορίας του Ομίλου INFORM παρουσιάζονται βελτιωμένα, ως ακολούθως:

   

  • Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου, αυξήθηκαν κατά € 0,5 εκατ. ή 10,5% και έφθασαν τα € 5 εκατ., έναντι € 4,5 εκατ. το 2016,
  • Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT), ανήλθαν σε € 1,0 εκατ. έναντι  € 0,7 εκατ. το 2016, βελτιώθηκαν κατά 45,1% ή € 0,3 εκατ.,
  • Τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) του Ομίλου, ανήλθαν σε ζημιές € -0,2 εκατ. έναντι ζημιών € -0,5 εκατ. το 2016, μειώθηκαν οι ζημιές κατά € 0,3 εκατ. ή 63,2%,
  • Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά φόρων (ΕΑΤ), ανήλθαν σε ζημιές € -0,5 εκατ. έναντι ζημιών € -0,8 εκατ. το 2016, μειώθηκαν οι ζημιές κατά € 0,3 εκατ. ή 41,1%.

   

  Οι ενοποιημένες λειτουργικές ταμειακές ροές που δημιουργήθηκαν στο 2017, ανήλθαν σε € 3,4 εκατ. έναντι € 0,6 εκατ. το 2016. Η σημαντική αύξηση οφείλεται κυρίως στην βελτίωση των αποτελεσμάτων και του κεφαλαίου κίνησης καθώς και στην ολοκλήρωση εντός του 2016 των αναγκών για το πρόγραμμα εξορθολογισμού και αναδιάρθωσης του Ομίλου.

  Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε € 17,5 εκατ. το 2017 από € 16,6 εκατ. το 2016, αυξημένος κατά € 0,9 εκατ., λόγω κυρίως της απόκτησης της νέας ψηφιακής εκτυπωτικής  μονάδας στη Ρουμανία ποσού € 1,3 εκατ. μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης.

   

  Ο Όμιλος έχοντας μεγάλη τεχνογνωσία στις ολοκληρωμένες λύσεις – υπηρεσίες έχει αναπτύξει μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες του προσφέροντας το υψηλό επίπεδο των προϊόντων και υπηρεσιών του, σε ανταγωνιστικές τιμές, ώστε να θεωρείται στρατηγικός προμηθευτής των τραπεζικών οργανισμών, των τηλεπικοινωνιών και λοιπών οργανισμών είτε του Ιδιωτικού ή του Δημοσίου τομέα.

   

  Με την ολοκλήρωση των νέων επενδύσεων σε υπερσύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό ψηφιακών εκτυπώσεων και λογισμικού στην  Ελλάδα συνολικού ύψους € 4,7 εκατ. το 2016 και στη Ρουμανία συνολικού ύψους € 1,3 εκατ. το 2017, είναι σε θέση να προσφέρει τη δυνατότητα της άμεσης, εξατομικευμένης και διαδραστικής πληροφόρησης, με τον πιο αποτελεσματικό και οικονομικό τρόπο. Παράλληλα, συνεχίζονται οι επενδύσεις στον τομέα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών για να καλυφθούν συνολικά οι ανάγκες των πελατών, παρουσιάζοντας καινοτόμες λύσεις για αποτελεσματικότερη επικοινωνία, με προϊόντα όπως η υπηρεσία CCM (Customer Communication Management), καθώς και υπηρεσίες Cloud-Printing, e-Invoicing, Archiving.

   

  Σημειώνεται πως, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Inform Π. Λύκος Α.Ε., περιλαμβάνουν τις εταιρείες: INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε., LYKOS PAPERLESS SOLUTIONS Α.Ε., ALBANIAN DIGITAL PRINTING SOLUTIONS Sh.p.k., SAGIME GmbH (Αυστρία), καθώς επίσης και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας TERRANELTD (INFORM LYKOS SA - Ρουμανία). Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας AUSTRIACARD AG (πρώην LYKOS AG) με έδρα την Αυστρία.

   

  Σχετικά με την INFORM

  H INFORM ΛΥΚΟΣ ιδρύθηκε το 1897, είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1994 και σήμερα έχει ηγετική παρουσία στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη στο χώρο του Information Management, υπό το εμπορικό σήμα INFORM, με παραγωγικές μονάδες σε Ελλάδα, Ρουμανία και Αλβανία. Δραστηριοποιείται διεθνώς και  πρωταγωνιστεί στον χώρο της διαχείρισης εντύπων, της κατασκευής εντύπων ασφαλείας και του Business Process Outsourcing παρέχοντας υπηρεσίες εκτύπωσης και εμφακέλωσης λογαριασμών, ηλεκτρονικής παρουσίασης λογαριασμών και διαχείρισης εκτυπώσεων για Τράπεζες,Τηλεπικοινωνίες, Δημόσιο Τομέα και Βιομηχανικές/Εμπορικές εταιρείες και απασχολεί σήμερα περίπου 400 εργαζομένους.  

   

  Είναι μέλος του Ομίλου AUSTRIACARD AG (πρώην LYKOSAG) με έδρα την Αυστρία, ο οποίος είναι ένας διεθνής Όμιλος, που δραστηριοποιείται στον τομέα του Information Management υπό το εμπορικό σήμα INFORM, αλλά και στον τομέα του "Digital Security”, υπό το εμπορικό σήμα AUSTRIACARD, διαθέτοντας δύο επιπλέον παραγωγικές μονάδες παραγωγής έξυπνων καρτών, ταυτοτήτων κλπ. σε Αυστρία και Ρουμανία, υψίστης ασφαλείας δεδομένων, πιστοποιημένες από διεθνείς οργανισμούς όπως η Visa, η MasterCard, η Diners κλπ. Λειτουργεί πέντε κέντρα προσωποποίησης έξυπνων καρτών, σε Ελλάδα, Αυστρία, Πολωνία, Ρουμανία και Τουρκία, επίσης υψίστης ασφαλείας δεδομένων και πιστοποιημένα από διεθνείς οργανισμούς.

   

  Το 2017 ο Όμιλος πραγματοποίησε κύκλο εργασιών 121 εκατ. ευρώ και EBITDA 10,7 εκατ. ευρώ, απασχολώντας συνολικά περίπου 830 εργαζομένους.

   

  Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.lykos.gr

  Αποτελέσματα Έτους 2017

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων