Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 09-Φεβ-2018 18:26

  Ιασώ: Ανακοίνωση αποφάσεων της μετ’ αναβολή έκτακτης ΓΣ

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε" και το διακριτικό τίτλο "ΙΑΣΩ Α.Ε." (εφεξής η "Εταιρία") γνωστοποιεί ότι πραγματοποιήθηκε σήμερα 09.02.2018 και ώρα 12.00μ. η μετ' αναβολή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, στην οποία παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν 324 μέτοχοι εκπροσωπούντες 63.977.860 μετοχές και ψήφους, ήτοι ποσοστό 73,32% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και η οποία έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης που περιλαμβάνονται στην από 27.12.2017 πρόσκληση:

  1. Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, ήτοι με 63.977.860 συνολικά έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 73,32% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σε ποσοστό 100% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων:

  (α) να αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά το συνολικό ποσό των Ευρώ δέκα πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και δύο λεπτών (15.356.849,02€) με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους από το ειδικό αποθεματικό που έχει σχηματιστεί από τη διαφορά της τιμής έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο, με την έκδοση τριάντα τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων μίας χιλιάδων και εννιακοσίων τριάντα (34.901.930) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,44 € εκάστη, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους με αναλογία  τέσσερις (4) νέες μετοχές για κάθε δέκα (10) παλαιές μετοχές. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε πενήντα τρία εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα ένα Ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά (53.748.971,58€) διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι δύο εκατομμύρια εκατόν πενήντα έξι χιλιάδες επτακόσιες πενήντα τέσσερις (122.156.754) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (0,44) εκάστης.

  (β) να εξουσιοδοτηθεί το Δ.Σ της εταιρείας να προβεί στη διαδικασία έγκρισης εισαγωγής των νέων μετοχών στο Χ.Α., αποκοπής και έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, καθώς και στη διαδικασία εκποίησης των τυχόν αδιάθετων κλασματικών υπολοίπων που θα προκύψουν από την αύξηση κεφαλαίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

  (γ) να τροποποιηθεί το άρθρο 3 του Καταστατικού η Γενική Συνέλευση ως ακολούθως:

   

  "ΆΡΘΡΟ 3

  Μετοχικό Κεφάλαιο- Μετοχές

  ………………………………..

  Λμ. Με την από 9 Φεβρουαρίου 2018 απόφαση της μετ' αναβολή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των δέκα πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα εννέα Ευρώ και δύο λεπτών (15.356.849,02€) με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους από το ειδικό αποθεματικό που έχει σχηματιστεί από τη διαφορά της τιμής έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο, με την έκδοση τριάντα τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων μίας χιλιάδων και εννιακοσίων τριάντα (34.901.930) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,44 € εκάστη, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους με αναλογία  τέσσερις (4) νέες μετοχές για κάθε δέκα (10) παλαιές μετοχές.

  Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ποσό πενήντα τρία εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα ένα  Ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά (53.748.971,58€) διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι δύο εκατομμύρια εκατόν πενήντα έξι χιλιάδες επτακόσιες πενήντα τέσσερις (122.156.754) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (0,44) εκάστης.

  2. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές και άϋλες".

   

  Επί του δευτέρου θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση, με  63.977.860 συνολικά έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 73,32% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, αποφάσισε με ψήφους 52.060.461 υπέρ, ήτοι με ποσοστό 81,37% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και ψήφους 11.917.399 κατά, ήτοι με ποσοστό 18,63% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας ως εξής:

   

  "ΆΡΘΡΟ 5

  Σύνθεση και Συγκρότηση σε σώμα του

  διοικητικού συμβουλίου

   

  1. Το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από έντεκα (11) έως δεκατρία (13) μέλη εκλεγόμενα από τη γενική συνέλευση των μετόχων με τριετή θητεία. Ο ακριβής αριθμός των μελών καθορίζεται από τη γενική συνέλευση.

   

  2. Η τριετής θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου αρχίζει από της εκλογής τους και παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει αμέσως η επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

   

  3. Οι εξερχόμενοι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

   

  4. Μετά την εκλογή του το διοικητικό συμβούλιο, συγκαλούμενο από τον  Σύμβουλο που έλαβε την πλειοψηφία των ψήφων συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και έναν ή δύο Αντιπροέδρους. Στη συνέχεια ορίζει από τα μέλη του έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους της Εταιρείας καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση των αρμοδιοτήτων τους. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει, σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Α' Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ο Β' Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ο σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου."

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων