Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 30-Ιαν-2018 18:01

  Χαλκόρ: Ανακοίνωση για την εισαγωγή νέων μετοχών

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ EΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ "ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ" ΛΟΓΩ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ  ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ  ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

   

         Η εταιρεία με την επωνυμία  "ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ" (στο εξής η  "Εταιρεία" ή "Απορροφώσα" ή "ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.") ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι η από 22 Νοεμβρίου 2017 έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της αποφάσισε μεταξύ των άλλων:

  α) την έγκριση της συγχώνευσης δι΄ απορρόφησης από την ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. της εταιρείας με την επωνυμία  "ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (στο εξής η "Απορροφώμενη" ή "ΕΛΒΑΛ Α.Ε."), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων  68 παρ. 2 και 69-77α του Ν. 2190/1920, της εμπορικής νομοθεσίας περί Α.Ε., καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, όπως εκάστοτε ισχύουν, με βάση τον ισολογισμό μετασχηματισμού με ημερομηνία 31 Ιουλίου 2017 μετά των εκθέσεων των ορκωτών με ημερομηνία 26.9.2017 (στο εξής η "Συγχώνευση").

  β) τη μεταβολή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της Εταιρείας από "ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε." σε "EΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", με διακριτικό τίτλο "EΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.".

  γ) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε., κατά 105.750.180,62 ευρώ, λόγω απορρόφησης της ΕΛΒΑΛ Α.Ε., και, κατά 2.107.779,66 ευρώ,  με κεφαλαιοποίηση Διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον της ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε., με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,38 ευρώ σε 0,39 ευρώ,  και την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.

         Μετά τη Συγχώνευση, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν σαράντα έξι εκατομμύρια  τριακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια δέκα οκτώ  ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά (146.344.218,54 ευρώ) και διαιρείται σε τριακόσια εβδομήντα πέντε εκατομμύρια διακόσιες σαράντα μία χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα έξι (375.241.586) μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,39 ευρώ η κάθε μία.

           Σημειώνεται ότι η σχέση ανταλλαγής για τους μετόχους των συγχωνευομένων εταιρειών έχει ως εξής:

  • Κάθε μέτοχος της Απορροφώσας θα ανταλλάσσει μία (1) Μετοχή ονομαστικής αξίας €0,38 ευρώ η κάθε μια που κατέχει στην Απορροφώσα, με μία (1) νέα μετοχή της Απορροφώσας (όπως θα έχει προκύψει από τη Συγχώνευση) νέας ονομαστικής αξίας 0,39 ευρώ η κάθε μία.
  • Κάθε μέτοχος της Απορροφώμενης θα ανταλλάσσει 0,0987220346164922 μετοχές ονομαστικής αξίας €3,91 η κάθε μία που κατέχει στην Απορροφωμένη, με μία (1) νέα μετοχή της Απορροφώσας (όπως θα έχει προκύψει από τη Συγχώνευση) νέας ονομαστικής αξίας €0,39 ευρώ η κάθε μία.

          Η Συγχώνευση  εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 131569/30-11-2017 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, η οποία καταχωρίστηκε την 30/11/2017 στο Γ.Ε.ΜΗ. Περαιτέρω, σύμφωνα με την άνω απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, εγκρίθηκε και η τροποποίηση, μεταξύ των άλλων, και του άρθρου 1 του καταστατικού της Εταιρείας, όσον αφορά στην κατά τα ανωτέρω μεταβολή της επωνυμίας  της Εταιρείας και του διακριτικού της τίτλου.

          Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίασή της, την 30-01-2018, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 273.961.959 νέων μετοχών που προέκυψαν από τη Συγχώνευση και ενημερώθηκε: α) για την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών και β) για την αλλαγή της επωνυμίας και του διακριτικού της τίτλου σε "EΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (με διακριτικό τίτλο "EΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.") και με αγγλική επωνυμία "ELVALHALCOR HELLENIC COPPER AND ALUMINIUM INDUSTRY S.A." και διακριτικό τίτλο "ELVALHALCOR S.A.".

          Την 01-02-2018 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση του συνόλου των 375.241.586 νέων μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με νέα ονομαστική αξία 0,39 ευρώ εκάστη, ενώ η τιμή εκκίνησής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την υπ΄αριθμ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει. Οι ως άνω νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες, βάσει της εγκριθείσας σχέσης ανταλλαγής, στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών  των μετόχων στο Σ.Α.Τ., κατά την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσης. Από την ίδια ημερομηνία η επωνυμία της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα μεταβληθεί σε "EΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με διακριτικό τίτλο "EΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.".

           Το Έγγραφο του άρθρου 4 του ν. 3401/2005 (στο εξής "΄Εγγραφο") που συντάχθηκε για τη Συγχώνευση τέθηκε υπόψη του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 26-01-2018 και είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό από 29-01-2018 σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.halcor.com, στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.helex.gr και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς www.hcmc.gr.  Επίσης, το Έγγραφο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρείας, Λεωφ.Μεσογείων 2-4, Αθήνα.

           Για  περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρίας στον κ. Αλέξανδρο Κομπότη (τηλ.:+30 22620 48640).

  Αθήνα, 30-01-2018

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων