Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 30-Ιαν-2018 17:35

  Trastor: Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
  ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ
  ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
  "TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ"
  ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
  Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3548801000
  Αρ. Αδείας E.K. 5/266/14.03.2003

  Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 22ου Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στο Μαρούσι, στην οδό Χειμάρρας αρ. 5, στον 5ο όροφο, για τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. Παροχή ειδικής άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 4β του Ν.2778/1999 όπως ισχύει, για την απόκτηση από την Εταιρεία αυτοτελών οριζοντίων ιδιοκτησιών σε ακίνητο που βρίσκεται στα Χανιά Κρήτης.

  2. Παροχή ειδικής άδειας για την κατάρτιση συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και προσώπων της παρ. 5 του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920.

  Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Α’ Επαναληπτική Συνέλευση την 5η Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στο Μαρούσι Αττικής, στην οδό Χειμάρρας αρ. 5, στον 5ο όροφο.

  Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 22ας Φεβρουαρίου 2018, έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της Εταιρείας που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία "Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων" (ΕΛΚΑΤ) κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 17.02.2018, χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους.

  Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ανωτέρω αρχική συνεδρίαση, στην Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 5ης Μαρτίου 2018 θα έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο ανωτέρω αρχείο κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Α’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 01.03.2018 (ημερομηνία καταγραφής Α’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης).

  Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου οφείλουν να καταθέσουν τη σχετική εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης που είναι διαθέσιμη στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, οδός Χειμάρρας αρ. 5, 5ος όροφος, στην ιστοσελίδα http://www.trastor.gr και στο Μετοχολόγιο, Μητροπόλεως 9, Αθήνα 105 57 (1ος όροφος), το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της κάθε Γενικής Συνέλευσης.

  Σε σχέση με την ανωτέρω Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της Εταιρείας έχουν και τα εξής δικαιώματα:
  (Α) Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, πρόσθετα θέματα. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση.

  (Β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να θέσει στη διάθεση των μετόχων με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://www.trastor.gr), τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια απόφασης για τα θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη.

  (Γ) Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, μπορεί να ζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

  (Δ) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.

  Οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 του κ.ν.2190/1920 είναι διαθέσιμες στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, οδός Χειμάρρας αρ. 5, 5ος όροφος, και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας http://www.trastor.gr.

  Αθήνα, 30/01/2018
  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων