Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 29-Ιαν-2018 10:18

  Χαλκόρ: Ανακοίνωση

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Διάθεσης Εγγράφου του άρθρου 4 του Ν. 3401/2005 της εταιρείας "ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ  ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

  Η εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (εφεξής η "Εταιρεία" ή η "ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ") ανακοινώνει σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 809/2004 και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/301 της Επιτροπής και το Ν. 3401/2005, όπως ισχύουν, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά τη συνεδρίαση της 26-01-2018, ενημερώθηκε για το περιεχόμενο του εγγράφου του άρθρου 4 του Ν. 3401/2005 (εφεξής το "Έγγραφο") σχετικά με τη συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας με την επωνυμία "ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (εφεξής η "ΕΛΒΑΛ") από την ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ (πρώην "ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ", στο εξής "ΧΑΛΚΟΡ") σύμφωνα με τις αποφάσεις α) της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΧΑΛΚΟΡ της 22ας Νοεμβρίου 2017 και β) της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΕΛΒΑΛ της 22ας Νοεμβρίου 2017 (εφεξής η "Συγχώνευση").

  Μετά τη Συγχώνευση, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν σαράντα έξι εκατομμύρια  τριακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια δέκα οκτώ  ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά (146.344.218,54 ευρώ) και διαιρείται σε τριακόσια εβδομήντα πέντε εκατομμύρια διακόσιες σαράντα μία χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα έξι (375.241.586) μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,39 ευρώ η κάθε μία. Οι νέες μετοχές που θα εισαχθούν θα είναι 273.961.959.

  Σημειώνεται ότι η σχέση ανταλλαγής για τους μετόχους των συγχωνευομένων εταιρειών έχει ως εξής:

  •  
  • -Κάθε μέτοχος της ΧΑΛΚΟΡ ("Απορροφώσα") θα ανταλλάσσει μία (1) Μετοχή ονομαστικής αξίας €0,38 ευρώ η κάθε μια που κατέχει στην Απορροφώσα, με μία (1) νέα μετοχή της Απορροφώσας (όπως θα έχει προκύψει από τη Συγχώνευση) νέας ονομαστικής αξίας 0,39 ευρώ η κάθε μία.
  •  
  • -Κάθε μέτοχος της ΕΛΒΑΛ ("Απορροφωμένης") θα ανταλλάσσει 0,0987220346164922 μετοχές ονομαστικής αξίας €3,91 η κάθε μία που κατέχει στην Απορροφωμένη, με μία (1) νέα μετοχή της Απορροφώσας (όπως θα έχει προκύψει από τη Συγχώνευση) νέας ονομαστικής αξίας €0,39 ευρώ η κάθε μία.

   

  Η Συγχώνευση  εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 131569/30-11-2017 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, η οποία καταχωρίστηκε την 30/11/2017 στο Γ.Ε.ΜΗ. Περαιτέρω, σύμφωνα με την άνω απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, εγκρίθηκε και η τροποποίηση, μεταξύ των άλλων, και του άρθρου 1 του καταστατικού της Εταιρείας, όσον αφορά στην κατά τα ανωτέρω μεταβολή της επωνυμίας  της Εταιρείας σε "ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" από "ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ" και του διακριτικού της τίτλου σε "ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε." από "ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.".

  Πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία διάθεσης των μετοχών που θα εκδοθούν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας λόγω της Συγχώνευσης (οι Νέες Μετοχές) παρατίθενται στην ενότητα 4.8 "Διαδικασία Διάθεσης Νέων Μετοχών" του Εγγράφου.

  Το Έγγραφο είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό από τις 29-01-2018 σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.halcor.com, στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.helex.gr και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς www.hcmc.gr. Επίσης, το Έγγραφο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρείας, Λεωφ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών.

  Το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για την έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών έχει ως εξής:

  Ημερομηνία

  Ενέργεια

  22.11.2017

  Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων

  30.11.2017

  Έγκριση Συγχώνευσης από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης

  30.11.2017

  Καταχώριση Έγκρισης Συγχώνευσης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και Δημοσίευση της ανακοίνωσης για την έγκριση της συγχώνευσης

  26.01.2018

  Ενημέρωση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το Έγγραφο

  29.01.2018

  Δημοσίευση ανακοίνωσης για διάθεση εγγράφου στο Η.Δ.Τ. και στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας

  29.01.2018

  Δημοσίευση Εγγράφου του αρ.4 του Ν.3401/2005 (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

  30.01.2018

  Έγκριση από τη Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών

  31.01.2018

  Πίστωση των νέων μετοχών

  01.02.2018

  Έναρξη διαπραγμάτευσης Νέων Μετοχών

   

  Σημειώνεται ότι το ως άνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε περίπτωση που το ως άνω χρονοδιάγραμμα μεταβληθεί, θα υπάρξει ενημέρωση των επενδυτών με σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας, όπως νόμος ορίζει.

  Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι να απευθύνονται, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στον κ. Αλέξανδρο Κομπότη, τηλ.: 2262048640.

  Αθήνα, 29-01-2018

  ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ

  ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων