Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 11-Αυγ-2017 14:15

  ΑΕΓΕΚ: Ανακοίνωση για την προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρίας "ΑΕΓΕΚ – Ανώνυμη Εταιρία Γενικών Κατασκευών και Ναυτιλιακών, Τουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Επιχειρήσεων", την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 3473/11.08.2017 και τις ισχύουσες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι στην 77η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, την 8η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00' π.μ., στην έδρα της Εταιρίας στην Κηφισιά Αττικής (Καβαλιεράτου Τάκη 7), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων :

   

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

   

  1. 1.            Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας σε εταιρική και ενοποιημένη βάση κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) για τη χρήση 2016 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτικού Γραφείου.
  2. 2.            Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και του Ελεγκτικού Γραφείου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016 σε εταιρική και ενοποιημένη βάση.
  3. 3.            Εκλογή Ελεγκτικού Γραφείου (τακτικού και αναπληρωματικού Ελεγκτή) για την χρήση 2017.
  4. 4.            Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2016, καθώς και προέγκριση αμοιβών των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ για τη χρήση 2017, κατ΄ άρθρο  24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920.
  5. 5.            Εγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.
  6. 6.            Διάφορες ανακοινώσεις.

  Σε περίπτωση μη επίτευξης της εκ του νόμου απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων από την καλούμενη Γενική Συνέλευση επί όλων ή ορισμένων από τα ανωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Α' επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στις 25 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00' π.μ., στον ίδιο τόπο ως άνω για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων.

  Σε περίπτωση μη επίτευξης εκ νέου της απαιτούμενης απαρτίας κατά την Α' επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση για τη λήψη αποφάσεων επί όλων ή ορισμένων από τα άνω θέματα ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Β' επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στις 9 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00' π.μ., στον ίδιο τόπο ως άνω για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων.

  Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρίας στο αρχείο των Άυλων Τίτλων της Εταιρίας, το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ  Α.Ε" (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης, ήτοι της 3ης Σεπτεμβρίου 2017 για το δικαίωμα συμμετοχής στην Τακτική Γενική Συνέλευση (Ημερομηνία καταγραφής), και κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης των Επαναληπτικών Συνελεύσεων, ήτοι της 21ης Σεπτεμβρίου 2017 για την Α΄ Επαναληπτική (Ημερομηνία καταγραφής Α΄ Επαναληπτικής) και της 5ης Οκτωβρίου 2017 για τη Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση (Ημερομηνία καταγραφής Β΄ Επαναληπτικής). Η σχετική έγγραφη βεβαίωση απόδειξης της μετοχικής ιδιότητας εκδιδόμενη από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.  πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν τη συνεδρίαση εκάστης Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 5η Σεπτεμβρίου 2017 για την Τακτική Γενική Συνέλευση, την 22η Σεπτεμβρίου 2017 για την Α΄ Επαναληπτική και την 6η Οκτωβρίου 2017 για τη Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση. Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει εντός της ίδιας προθεσμίας να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα.

  Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντιστοίχως ανωτέρω καθοριζόμενη Ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920 ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο κατόπιν άδειας της.

  Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας καταγραφής και της ημερομηνίας της Γενικής Συνέλευσης.

  Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παραγρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, συμπεριλαμβανομένου του πλήρους κειμένου της παρούσας πρόσκλησης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και των σχεδίων αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (http://www.aegek.gr).

  Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παραγρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθενται επίσης στους μετόχους σε έγχαρτη μορφή, κατόπιν αιτήσεών τους, στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας.

  Για περισσότερες διευκρινίσεις ή πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Μετόχων της ΑΕΓΕΚ, στο τηλ. 210 6306056, fax 210 6306136, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

   

  Κηφισιά, 11.08.2017

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

   

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ