Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 19-Ιουν-2017 12:49

  Frigoglass: Ανακοίνωση

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (η "Εταιρεία") η οποία συνήλθε την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2017, παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν και ψήφισαν συνολικά 30 μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπούντες 31.589.720 μετοχές, επί του συνόλου των 50.593.832 μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 62.44% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

  Θέμα 1: Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2016 (1.1.2016 – 31.12.2016), συμπεριλαμβανομένης της σχετικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

  Θέμα 2: Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές της Εταιρείας απηλλάγησαν από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητά τους κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2016.

  Θέμα 3: Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες τους για την εταιρική χρήση 2016 (1.1.2016 – 31.12.2016) και προεγκρίθηκαν οι σχετικές αμοιβές για την εταιρική χρήση 2017 (1.1.2017 – 31.12.2017).

  Θέμα 4: Ορκωτός Ελεγκτής για την εταιρική χρήση 2017 (01.01.2017 - 31.12.2017) ορίσθηκε η ελεγκτική εταιρεία PricewaterhouseCoopers και το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να καθορίσει την αμοιβή της.

  Θέμα 8: Εγκρίθηκε ο ορισμός του κ. Δώρου Κωνσταντίνου, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002.

  Θέμα 9: Εγκρίθηκαν συμβάσεις οι οποίες συνάπτονται στα πλαίσια της διαδικασίας αναδιάρθρωσης του δανεισμού του Ομίλου κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23α Κ.Ν. 2190/1920.

  Όλες οι ανωτέρω αποφάσεις ελήφθησαν από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με την εκ του νόμου προβλεπόμενη πλειοψηφία. Τα θέματα 5, 6 και 7 της ημερήσιας διάταξης δεν συζητήθηκαν λόγω μη επίτευξης απαιτούμενης απαρτίας. Τα θέματα αυτά θα συζητηθούν κατά την Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που έχει προσδιοριστεί για την 27η Ιουνίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00. Σημειώνεται ότι δε θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 2190/1920. 

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ