Η Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. ("Τράπεζα") ενημερώνει ότι οι Συνοπτικές Ενοποιημένες  Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2017 αναρτήθηκαν σήμερα Παρασκευή, 19 Μαΐου 2017, στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.eurobank.gr καθώς και στην ιστοσελίδα των Ελληνικών Χρηματιστηρίων – Χρηματιστήριο Αθηνών www.helex.gr.

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Α' Τριμήνου 2017