Κατ' εφαρμογή του Ν.3340/2005, της υπ' αριθμ. 3/347/12.07.2005 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Κανονισμού του Χ.Α. ως ισχύουν, η "ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" (εφεξής "Εταιρία") ανακοινώνει, ότι καθήκοντα Εσωτερικού Ελεγκτή της Εταιρίας, σε αντικατάσταση του κ. Παναγιώτη Κυριακόγκωνα του Μιχαήλ, αναλαμβάνει η κα. Μαρία Αρακά του Βασιλείου.