Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 20-Μαρ-2017 16:47

  Πετρόπουλος: Ανακοίνωση για την προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.” (Γ.Ε.ΜΗ.285301000 ΠΡΩΗΝ Α.Μ.Α.Ε. : 2359/06-Β/86/14) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

  Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά την από 16/03/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ" που εδρεύει στην Ιερά Οδός 96, Αθήνα, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 10/04/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην Ιερά Οδό, αριθμός 96 , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της Ημερήσιας Διατάξεως:

  1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2016 (01.01.16 - 31.12.16) και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

  2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 2016 (01.01.2016 -31.12.2016) και λήψη απόφασης διανομής ή μη διανομής μερίσματος.

  3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2016 .

  4.Έγκριση αμοιβών που χορηγήθηκαν και θα χορηγηθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

  5. Ανακοίνωση εκλογής νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

  6. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους ελέγχους της χρήσης 2017 και καθορισμός της αμοιβής τους. 

  7. Χορήγηση άδειας κατ΄ άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Γενικούς Διευθυντές και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή συγγενών εταιρειών της Εταιρείας και κατ΄ επέκταση του Ομίλου Πέτρος Πετρόπουλος.

  8. Πώληση ακινήτων.

  9. Διάφορα Θέματα και ανακοινώσεις.

  Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν όσοι εμφανίζονται ως μέτοχοι της ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΕΒΕ   στα αρχεία του Συστήματος 'Αυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας, κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας (ημερομηνία καταγραφής: Τετάρτη 5 Απριλίου 2017) που προηγείται της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της "ΕΧΑΕ" ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της "ΕΧΑΕ". Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση αναφορικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα που προηγείται της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, οι μέτοχοι μετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

  Σημειώνεται ότι η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

  Οι πληροφορίες και τα έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 που περιλαμβάνουν το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, τον συνολικό αριθμό των μετοχών και δικαιωμάτων της Εταιρείας, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Συνέλευση, το σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης και το έντυπο αντιπροσώπευσης θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.petropoulos.com και σε έγχαρτη, στα γραφεία της Εταιρείας στην Ιερά Οδό 96 Αθήνα. Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 39 παράγραφος 2 του κ.ν.2190/1920 (δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων), η Εταιρεία στην ιστοσελίδα της και σε μέσα ενημέρωσης (έντυπα και ηλεκτρονικά) για την διάχυση της πληροφόρησης, θα δημοσιεύσει αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη.

  Αθήνα 16/03/2017

  Το Διοικητικό Συμβούλιο

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ