Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 20-Μαρ-2017 17:03

  Quest: Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Την 17/3/2017 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Quest Συμμετοχών Α.Ε. Στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν δώδεκα (12) Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες εξακόσιες είκοσι έξη (9.552.626) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ήτοι ποσοστό 80,13%, επί συνόλου έντεκα εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι μία χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα μίας (11.921.531) μετοχών της Εταιρείας.

  Η Συνέλευση είχε την κατά το νόμο και το Καταστατικό αναγκαία απαρτία και αποφάσισε για μόνο το β’ θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, ως εξής:

  1. Για το α’ θέμα η συζήτηση αναβάλλεται, βάσει του άρθρου 39 παράγραφος 3 του κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει, και η συνέχιση της συνέλευσης ορίζεται την 7η Απριλίου 2017, 10.30 π.μ.. Η μετ’ αναβολής ΓΣ αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ.2 και 28α του κν 2190/1920, ως ισχύει.

  Κατόπιν αυτών, δικαίωμα συμμετοχής στην εξ αναβολής συζήτηση του εν λόγω
  θέματος θα έχουν οι μέτοχοι που εμφανίζονται στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.), όπου τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι κατά την έναρξη της 3ης Απριλίου 2017 (ημερομηνία καταγραφής).

  2. Εγκρίθηκε η επέκταση του σκοπού της Εταιρείας στη διαχείριση και συντήρηση ακινήτων τρίτων και η τροποποίηση άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως:

  "Άρθρο 4

  Σκοπός της Εταιρείας ορίζεται:

  α) Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών διοικητικής οργάνωσης και συντονισμού, ελέγχου και διεκπεραίωσης των εργασιών των θυγατρικών εταιρειών, ενδεικτικά σε θέματα οικονομικής πολιτικής, χρηματοοικονομικής διαχείρισης, στην αποτίμηση ενδεχόμενων επενδυτικών ευκαιριών, στη χάραξη αναπτυξιακής στρατηγικής, στον καθορισμό της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και επικοινωνίας.

  β) Η ίδρυση ή/και συμμετοχή σε νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής που έχουν ήδη συσταθεί ή θα συσταθούν ανεξαρτήτως του εταιρικού σκοπού τους και εδρεύουν στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

  γ) Η διαχείριση τίτλων και κινητών αξιών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

  δ) Η διαχείριση της περιουσίας της (κινητής και ακίνητης) και η αξιοποίησή της για την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους, καθώς και η διαχείριση και συντήρηση ακινήτων και εγκαταστάσεων τρίτων.

  ε) Οι επενδύσεις γενικώς με κάθε νόμιμο τρόπο και ιδιαίτερα με αγορές εταιρειών ή χαρτοφυλακίων και με συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου άλλων εταιρειών.

  Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρεία δύναται:

  1. Να παρέχει πάσης φύσεως εγγυήσεις υπέρ των θυγατρικών της εταιρειών,

  2. Να επιχειρεί οτιδήποτε άλλο είναι απαραίτητο για την πραγμάτωση του
  σκοπού της."

  3. Διάφορες ανακοινώσεις

  Ο Πρόεδρος της Εταιρείας αναφερόμενος στις οικονομικές επιδόσεις του Ομίλου ανέφερε ότι η ανοδική πορεία του εννεαμήνου 2016 συνεχίστηκε και στο Δ τρίμηνο και αποτυπώνεται και στα οικονομικά στοιχεία του έτους, που θα δημοσιοποιηθούν εντός του Απριλίου 2017, μετά την έγκρισή τους από το ΔΣ και την ολοκλήρωση του ελέγχου από τους ορκωτούς ελεγκτές.

  Τέλος Μέτοχοι ενημερώθηκαν ότι μέχρι τις 17/03/2017 η Εταιρεία έχει προβεί σε αγορά επτά χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα εννέα (7.899) ιδίων μετοχών. 

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ