Το «Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση» ανακοινώνει ότι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (εφεξής η Εταιρεία) με επιστολή της, γνωστοποίησε ότι την 20η Φεβρουαρίου 2013 μεταβλήθηκε το ποσοστό συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο και αντίστοιχα το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει στο «Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση», λόγω «απόκτησης δικαιωμάτων ψήφου». Η Εταιρεία κατέχει συνολικά 34.804.398 (άμεσα και έμμεσα) μετοχές και δικαιώματα ψήφου (επί συνόλου 284.465.964), ενώ το ποσοστό συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 12,235%.

Το ανωτέρω ποσοστό συμμετοχής αναλύεται ως εξής:

α) Άμεση συμμετοχή 6,693% ήτοι 19.040.000 μετοχές με δικαίωμα ψήφου,
β) Έμμεση συμμετοχή 5,542% ήτοι 15.764.398 μετοχές με δικαίωμα ψήφου, τις οποίες η Εταιρεία κατέχει μέσω "ελεγχόμενων επιχειρήσεων".