Η Εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (ΕΧΑΕ) ανακοινώνει με βάση το ν. 3556/2007 και το ν. 3606/2007 ότι η Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. την ενημέρωσε στις 23/07/2012 ότι:

1.    Στις 19/07/2012 προέβη σε αγορά 3 ΣΜΕ ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 789,00 ευρώ

2.    Στις 19/07/2012 προέβη σε αγορά 4 ΣΜΕ ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 1.080,00 ευρώ

3.    Στις 19/07/2012 προέβη σε πώληση 800 κοινών ονομαστικών μετοχών ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 2.120,00 ευρώ

4.    Στις 20/07/2012 προέβη σε αγορά 1.000 κοινών ονομαστικών μετοχών ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 2.662,24 ευρώ

5.    Στις 20/07/2012 προέβη σε αγορά 2.620 κοινών ονομαστικών μετοχών ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 6.979,20 ευρώ

6.    Στις 20/07/2012 προέβη σε πώληση 10 ΣΜΕ ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 2.680,00 ευρώ

7.    Στις 20/07/2012 προέβη σε πώληση 2.620 κοινών ονομαστικών μετοχών ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 7.014,99 ευρώ

Επίσης, η Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενημέρωσε την Εταιρεία στις 24/07/2012 ότι:

8.    Στις 23/07/2012 προέβη σε αγορά 64 ΣΜΕ ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 15.587,00 ευρώ

9.    Στις 23/07/2012 προέβη σε πώληση 1 ΣΜΕ ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 251,00 ευρώ

10.  Στις 23/07/2012 προέβη σε αγορά 100 κοινών ονομαστικών μετοχών ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 249,00 ευρώ

11.  Στις 23/07/2012 προέβη σε αγορά 2.275 κοινών ονομαστικών μετοχών ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 5.483,75 ευρώ

12.  Στις 23/07/2012 προέβη σε πώληση 2.275 κοινών ονομαστικών μετοχών ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 5.473,95 ευρώ

13.  Στις 23/07/2012 προέβη σε πώληση 6.400 κοινών ονομαστικών μετοχών ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 15.684,00 ευρώ

 

Οι παραπάνω συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν λόγω της ιδιότητας της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. ως ειδικού διαπραγματευτή παραγώγων.

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την ΕΧΑΕ και ακολούθως από την ΕΧΑΕ προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, γίνεται επειδή ο κ. Κωνσταντίνος Βουσβούνης ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ως Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος του Δ.Σ. της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ΕΧΑΕ (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).