Η Εταιρία ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π. κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπαριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, ανακοινώνει ότι σε εκτέλεση της από 26/03/2012 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και της από 27/03/2012 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, προέβη την Παρασκευή 20/7/2012 μέσω της ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ σε αγορά 800 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,416 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 332,80 ευρώ.