Οι Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε. ανακοινώνουν ότι η εταιρεία (GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE Spa) συνδεόμενο νομικό πρόσωπο  με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας  Emanuele G. Grimaldi (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 του Ν.3340/2005), προέβη στις 17/07/2012 σε αγορά 500 κοινών ονομαστικών μετοχών των Μινωικών Γραμμών συνολικής αξίας € 1.005 και στις 18/07/2012 σε αγορά 3.000 κοινών ονομαστικών μετοχών των Μινωικών Γραμμών συνολικής αξίας € 5.970,00.

H παρούσα γίνεται σύμφωνα με το Ν.3556/2007 (άρθρο 3, (ιστ), (ββ), και άρθρο 21) και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.