Η ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ – ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4, παρ. 4 του Κανονισμού 2273/2003 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι σε εκτέλεση της από 28.06.2012 σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, προέβη την 19.07.2012 σε αγορά 378 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης € 0,5288. Η συνολική αξία της συναλλαγής ανήλθε σε € 201,22. Οι ως άνω μετοχές αγοράστηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών SOLIDUS Α.Ε.Π.Ε.Υ.