Σας γνωρίζουμε ότι στις 29 Ιουνίου 2012 συνήλθε σε συνεδρίαση το Δ.Σ. της εταιρείας και αφού έλαβε υπόψη τις αποφάσεις της Γ.Σ., εξέλεγξε το Προεδρείο του και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 

1.- Ιωάννης Μπατσόλας, Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος.
2.- Κωνσταντίνος Λάιος, Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος.
3.- Νικόλαος Γαλέτας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
4.- Ιωάννης Σταυρόπουλος, εκτελεστικό μέλος.
5.- Αλέξιος Αλεξίου, εκτελεστικό μέλος.
6.- Γεώργιος Στεργιόπουλος, εκτελεστικό μέλος.
7.- Ανδρέας Κυριαζής, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
8.- Wiedenmann Rudolf, μη εκτελεστικό μέλος.
9.- Μιχαήλ Διακογιάννης, μη εκτελεστικό μέλος.
10.-Ανδρέας Κατσάνος, μη εκτελεστικό μέλος
11.-Ronald Gee, μη εκτελεστικό μέλος.
12.-Ιάκωβος Γεωργάνας, μη εκτελεστικό μέλος.

Η θητεία των μελών του νέου τούτου Διοικητικού Συμβουλίου, αρχίζει από της επομένης της εκλογής του και θα λήξει την ημέρα της συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως του έτους 2013.