Ο υπογράφων Σταύρος Π. Ψυχάρης σας γνωστοποιώ σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2 (α) του Ν. 3461/2006 ότι στις 19.7.2012 απέκτησα συνολικά 5.910 (πέντε χιλιάδες εννιακόσιες δέκα) κοινές ονομαστικές μετοχές εκδόσεως της εταιρείας "ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.", μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών, έναντι 1,39 ευρώ ανά μετοχή.
Με εκτίμηση
Σταύρος Π. Ψυχάρης