Αγαπητέ κ. Στούπα,
 
Σας γράφω αναφορικά με το άρθρο σας  Λουκέτο στον ΟΑΕΕ... με το οποίο συμφωνώ απόλυτα ως ελεύθερος επαγγελματίας ασχολούμενος κατά κύριο λόγο με το εμπορικό δίκαιο και άρα με τον ιδιωτικό τομέα και γνωρίζω από πρώτο χέρι όλα τα προβλήματα του.

Σχετικά με την αναπαραγωγή του σχολίου της Ελλάδος Μυστήρια... από τον τοίχο του George Vlassopoulos στο φ/β… θα πρέπει να διαφωτίσω το κοινό σας, τουλάχιστον σε ότι αφορά τους δικηγόρους που ασφαλίζονται φυσικά στο Ταμείο Νομικών ότι ο κ. George Vlassopoulos, αποτυπώνει μέρος της πραγματικότητας.

Συγκεκριμένα ένα δικηγόρος καταβάλει στο Ταμείο Νομικών ετησίως το ποσό των 2626,68 που αφορά το κομμάτι της σύνταξης του και ποσό 1080,66 στο ΕΤΑΑ ΤΥΔ που είναι ο κλάδος παροχής υγείας.

Επιπλέον για κάθε παράσταση ενώπιον δικαστηρίου προκαταβάλεται και κρατείται 3% στον Τομέα Συντάξεως, χωρίς το ποσό τούτο να αφαιρείται από την άνω συνολική υποχρέωση και γίνεται μια «σοβιετικού» τύπου αναδιανομή των εσόδων για την κοινωνική ασφάλιση των δικηγόροων ανεξάρτητα από την αξία της εργασίας ενός εκάστου. Επιπλέον πρέπει να σας θυμίσω ότι ποσό 120€/χρόνο προσφέρεται στον ΟΑΕΔ, χωρίς οι δικηγόροι να δικαιούνται κάτι από τον σχετικό οργανισμό καθώς και τέλος επιτηδεύματος 650/ετήσιως.

Όλα τούτα τα καταγράφω προς πληροφόρηση δική σας και του αναγνωστικού κοινού και επισυνάπτω τον πίνακα ασφαλιστικών υποχρεώσεων για το έτος 2012.

Επίσης θεωρώ το ποσοστό εισφορών που επιβάλλεται στους μισθωτούς εξοντωτικό και αποδείχθηκε ότι μεγάλος μέρος των εσόδων αναδιενεμόταν σε Ημετέρους με χαριστικό τρόπο. Για τον ΟΑΕΕ τα λεέι όλα το άρθρο σας.
 
 
Με εκτίμηση.
 
Α Ρήγας
 
 
Α Ν Α Κ Ο Ι ΝΩ Σ Η Α’
Ασφαλιστικές εισφορές έτους 2012 των ?ικηγόρων, Υποθηκοφυλάκων, ?ικαστικών
Επ ιµελητών και Συµβολαιογράφων.
ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (ΠΑ)
Τ. Α. Ν. ασφαλισµένοι ως 31/12/1992
ΑΝΩ 5ετίας
Εισφορά ετήσια 1.761,84 € ετήσια ( 146,82 € µηνιαία )
Πρόσθετη εισφορά 166,44 € ετήσια ( 13,87 € µηνιαία )
Εισφορά υπ έρ ΟΑΕ? 120 € ετήσια (10 € µην ιαία)
ΑΣΦ. ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ : 1.928,28 € (κωδ. αιτιολ. 1)
ΕΙΣΦΟΡΑ ΟΑΕ? ΣΥΝΟΛΟ : 120 € (κωδ. αιτιολ. 70)
ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ?ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (ΠΑ)
Τ. Ε. Α. ?. ασφαλισµένοι ως 31/12/1992
ΑΝΩ 5ετίας
Εισφορά ε τήσια 528,48 € ετήσια ( 44,04 € µηνιαία )
Πρόσθετη εισφορά 49,92 € ετήσια ( 4,16 € µηνιαία )
ΑΣΦ.ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ : 578,40 €
 
 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΟΥΣ 2012
Σύμφωνα με το Ν.2084/92 (άρθ. 22, 35, 37, 55), τον Ν.3232/04, το άρθ. 59 παρ.10 του ν.3518/2006, τον
ν.2150/93 (άρθ.19 παρ.4), τον ν.3986/2011 (άρθρο 44 παρ. 14 & 15), τον ν.4019/2011 (άρθρο 20 παρ. 5α),
την Υ.Α. 222/556 (ΦΕΚ 362/93 τ.Β’), την Υ.Α. 10060/47111/456/2010 (ΦΕΚ 281 τ.Β), την από Υ.Α.
Φ.222/3295 Κ.Α. της 9.1/05-02-87 (τ.Β σελίδα 408), την Υ.Α. Φ.30222/14099/574/19-09-08 (ΦΕΚ 1943
τ.Β), τις υπ’αρ. και Φ.80000/18572/2199/2010 και Φ.80000/οικ.652/45/15-1-07 και
Φ.80000/οικ.16397/635/14-07-11 εγκυκλίους της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων οι
ετήσιες εισφορές ορίζονται ως εξής:
Α. ΑΜΙΣΘΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
ΕΝΣΗΜΑ:
1α. Ασφαλισμένοι υπαχθέντες στην Κοινωνική Ασφάλιση μέχρι 31-12-92.
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ: Άνω των 5 ετών ασφάλισης
α) Εισφορές από 01/01/12 – 31/12/12 636,48 €
β) Πρόσθετη εισφορά 27,06 €
ΣΥΝΟΛΟ 663,54 €
ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ: Άνω των 5 ετών ασφάλισης
α) Εισφορές από 01/01/12– 31/12/12 332,76 €
β) Πρόσθετη εισφορά 16,68 €
ΣΥΝΟΛΟ 349,44 €
ΣΥΝΟΛΟ 1.012,98 €
1β. Ασφαλισμένοι υπαχθέντες στην Κοινωνικής Ασφάλισης από 01-01-93 και μετά.
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ: Άνω των 5 ετών ασφάλισης
α) Εισφορές από 01/01/12 – 30/06/12 318,24 €
β) Εισφορές από 01/07/12 – 31/12/12 391,38 €
ΣΥΝΟΛΟ 709,62 €
ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ: Άνω των 5 ετών ασφάλισης
α) Εισφορές από 01/01/12– 30/06/12 166,38 €
β) Εισφορές από 01/07/12 – 31/12/12 204,66 €
ΣΥΝΟΛΟ 371,04 €