Σε αγορά 48.000 ιδίων μετοχών προέβη στις 23/9 η Intralot μέσω της Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος, με μέση τιμή κτήσης 1,000 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 48.000,00 ευρώ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η εν λόγω αγορά πραγματοποιήθηκε βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26/5/2016.