Σε αγορά 69 ιδίων μετοχών προέβη στις 23/9 η Π. Πετρόπουλος μέσω της Αlpha Finance με τιμή κτήσης 4,05 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 279,45 ευρώ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η εν λόγω αγορά πραγματοποιήθηκε σε εκτέλεση της από 5/4/2016 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας και απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με ημερομηνία 18/4/2016.