Στην αγορά 23.600 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 4,11 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών 97.094,76 ευρώ προχώρησε η ΕΧΑΕ στις 23 Σεπτεμβρίου.

Οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών "Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ".

Μετά και τις ανωτέρω αγορές, η εταιρεία κατέχει συνολικά 3.037.064 ίδιες μετοχές (4,65% του συνόλου των 65.368.563 κοινών ονομαστικών μετοχών).