Σε αγορά 390 ιδίων μετοχών συνολικής αξίας 164,65 ευρώ την 20.09.2016 και σε αγορά 300 ιδίων μετοχών συνολικής 130 ευρώ την 22.09.2016 προχώρησε η Creta Farm, μέσω του μέλους του Χ.Α. Nuntius Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ.