Η εταιρεία Τεχνική Ολυμπιακή ανακοίνωσε ότι ο κ.Κων/νος Λάμπος του Παναγιώτη, σύζυγος της κας Στυλιανής Στέγγου, μη εκτελεστικού μέλoυς του Δ.Σ. προέβη σε πώληση 500 μετοχών της εταιρείας