Η Μυτιληναίος ανακοίνωσε ότι η Eurolife ERB Life Insurance S.A.  προέβη την 21.09.2016 σε αγορά 34.291 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας €130.280,80, συναλλαγή που μας γνωστοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005.

Η γνωστοποίηση γίνεται επειδή ο κ. Wade Burton κατέχει τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της EUROLIFE ERB Life Insurance S.A., ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της Μυτιληναίος,