Σε διορθώσεις που αφορούν στοιχεία της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της χρήσης 2015, μέσω της εξαμηνιαίας έκθεσης της περιόδου 01.01-30.06.2016, προέβη η ΣΕΛΟΝΤΑ σε συνέχεια σχετικής υπόδειξης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,  όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση.

Οι διορθώσεις περιλαμβάνονται στο τμήμα Ε.9 των επεξηγηματικών σημειώσεων της εξαμηνιαίας έκθεσης η οποία αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο του Χ.Α.Α. και της εταιρίας την 23.9.2016.