Σε αγορά 2.448 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 1,5961 ευρώ ανά μετοχή, προέβη στις 22 Σεπτεμβρίου 2016 η εταιρεία Πλαστικά Θράκης ΑΒΕΕ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.

Η συνολική αξία της συναλλαγής ανήλθε σε 3.907,28 ευρώ.