Σε αγορά 2.510 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 3,7818 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 9.492,43 ευρώ, προέβη την  Πέμπτη 22.09.2016 η MLS  Πληροφορική Α.Ε. σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.