Σε αγορά ιδίων μετοχών προχώρησε η Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ και ειδικότερα στις 22.09.2016 αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης €6,90 ανά μετοχή, 12.500 μετοχές συνολικής αξίας €86.228,60, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.