Η εταιρεία "Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών" προέβη στην αγορά 20.800 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης EUR4,13 ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών EUR85.877,39.

Οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών "Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ".

Μετά και τις ανωτέρω αγορές, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 3.013.464 ίδιες μετοχές (4,61% του συνόλου των 65.368.563 κοινών ονομαστικών μετοχών).