Συνεχης ενημερωση

  Κυριακή, 09-Σεπ-2018 08:00

  Πιο σκληρό το κράτος προς τους οφειλέτες απ' ό,τι οι ιδιώτες πιστωτές

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου
  Πιο σκληρό το κράτος προς τους οφειλέτες απ' ό,τι οι ιδιώτες πιστωτές

  Του Δημήτρη Κατσαγάνη

  Ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να δεχθεί την εξόφληση χρεών προς αυτόν με πάνω από 120 δόσεις, αλλά το δημόσιο όχι. Αυτό ξεκαθαρίζει νέα εγκύκλιος την οποία εξέδωσε το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) σχετικά με τους όρους ένταξης επιχειρήσεων στη ρύθμιση μέσω εξωδικαστικού συμβιβασμού για χρέη τόσο προς το δημόσιο, όσο και προς τον ιδιωτικό τομέα.

  Μάλιστα, η μεγαλύτερη ελαστικότητα των ιδιωτών πιστωτών προς τους οφειλέτες σε σχέση με εκείνη που προβλέπεται να επιδείξει ο δημόσιος τομέας γίνεται σαφής στην εν λόγω διάταξη του ΚΕΑΟ την ώρα που, σύμφωνα με κυβερνητικές διαρροές, το υπ. Εργασίας εξετάζει να θέσει στους θεσμούς ζήτημα επέκτασης της ρύθμισης των 120 δόσεων για χρέη στο δημόσιο προς όλους τους οφειλέτες και όχι μόνο προς τους ελεύθερους επαγγελματίες.

  Οι δύο ταχύτητες στη δυνατότητα ρύθμισης οφειλών στο δημόσιο από τη μία μεριά και στον ιδιωτικό τομέα από την άλλη φαίνονται χαρακτηριστικά από όσα αναφέρονται αναλυτικά στη σχετική εγκύκλιο: ''Όλοι οι πιστωτές δεν ακολουθούν την ίδια χρονική περίοδο αποπληρωμής, καθώς η μέγιστη διάρκεια αποπληρωμής για το Δημόσιο ορίζεται σε 120 δόσεις κατ’ ανώτατο όριο, ενώ οι ιδιώτες πιστωτές είναι ελεύθεροι να αποφασίσουν μεγαλύτερο ή/και μικρότερο διάστημα αποπληρωμής των οφειλών προς αυτούς''.

  Με άλλα λόγια, σύμφωνα με όσα προκύπτουν από τα παραπάνω, οι ιδιώτες πιστωτές μπορούν να δεχθούν, αν το ζητήσουν οι ίδιοι οι οφειλέτες, περισσότερες από 120 ισόποσες μηνιαίες δόσεις για την εξόφληση των χρεών προς αυτούς. Το δημόσιο, όμως, μπορεί να δεχθεί μόνο σε έως 120 δόσεις την εξόφληση των χρεών προς αυτό.

  Επιπλέον, στις ίδιες τις νεότερες οδηγίες τις οποίες εξέδωσε το ΚΕΑΟ επισημαίνεται πως:

  Δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό:

  - Πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, πάροχοι επενδυτικών υπηρεσιών καθώς και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών αυτών που λειτουργούν στην Ελλάδα

  - Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες, Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων και οι διαχειριστές αυτών

  - Ασφαλιστικές εταιρείες

  - Αθλητικές ανώνυμες εταιρείες

  - Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.4307/2014 ή του Ν.3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας), εκτός εάν υπάρχει έγκυρη παραίτησή τους από τις εν λόγω διαδικασίες μέχρι την ημερομηνία υποβολή της αίτησης στον εξωδικαστικό μηχανισμό ή για τα οποία έχει εκδοθεί οριστική απόφαση υπαγωγής σε μία από τις ανωτέρω διαδικασίες ή έχει συζητηθεί η αίτηση και εκκρεμεί η έκδοση της δικαστικής απόφασης

  - Επιχειρήσεις με διακοπή εργασιών ή νομικά πρόσωπα που βρίσκονται σε διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης εκτός εάν γίνει επανέναρξη εργασιών φυσικού προσώπου ή αναβίωση του νομικού προσώπου πριν από την υποβολή της αίτησης

  - Φυσικά πρόσωπα ή υπεύθυνοι νομικών προσώπων που έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για φοροδιαφυγή, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, πλαστογραφία κ.λπ.

  Οφειλέτες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση όταν συντρέχουν τα ακόλουθα στο σύνολό τους ή μεμονωμένα:

  - Οι συνολικές προς ρύθμιση οφειλές υπολείπονται του ποσού των 20.000€

  - Πρόκειται για αθλητικές ανώνυμες εταιρείες

  - Οι απαιτήσεις ενός πιστωτή υπερβαίνουν ποσοστό 85% των συνολικών απαιτήσεων κατά του οφειλέτη (διμερείς διαπραγματεύσεις)

  - Αποτελούν φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013), αλλά δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα

  Οι πιστωτές και ο οφειλέτης μπορούν να διαμορφώσουν ελεύθερα το περιεχόμενο της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών ακολουθώντας συγκεκριμένους υποχρεωτικούς κανόνες.

  Πιο συγκεκριμένα, για την εφαρμογή των υποχρεωτικών κανόνων λαμβάνονται υπόψη οι κανόνες κατάταξης απαιτήσεων πιστωτών, όπως αυτοί ισχύουν κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για την υπαγωγή στη διαδικασία αναδιάρθρωσης οφειλών, ανεξάρτητα από τον χρόνο επιβολής της κατάσχεσης ή επίδοσης της επιταγής προς εκτέλεση.

  Τυχόν υπερπρονόμια που αναγνωρίζονταν στο Δημόσιο στη βάση προϊσχυουσών διατάξεων δεν λαμβάνονται υπόψη.

  Ο αριθμός και το ύψος των δόσεων καταβολής του ποσού που προσδιορίζεται στη σύμβαση αναδιάρθρωσης για την αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο καθορίζονται με κριτήριο:

  - τη μηνιαία δυνατότητα αποπληρωμής του οφειλέτη,

  - τη μέγιστη διάρκεια της ρύθμισης και

  - τον υπολογισμό της καθαρής παρούσας αξίας.

  Στην περίπτωση που υπάρχουν ιδιώτες πιστωτές, αν η ρύθμιση ως προς τους τελευταίους έχει μεγαλύτερη διάρκεια από τη μέγιστη διάρκεια της ρύθμισης ως προς το Δημόσιο, δηλαδή 10 χρόνια, τότε οι υποχρεωτικοί κανόνες του ιδίου νόμου εφαρμόζονται αναφορικά με την καθαρή παρούσα αξία των καταβολών που πραγματοποιούνται κατά τη μεγίστη διάρκεια της ρύθμισης ως προς το Δημόσιο.

  Επισημαίνεται ότι όλοι οι πιστωτές δεν ακολουθούν την ίδια χρονική περίοδο αποπληρωμής, καθώς η μέγιστη διάρκεια αποπληρωμής για το δημόσιο ορίζεται σε 120 δόσεις κατ’ ανώτατο όριο, ενώ οι ιδιώτες πιστωτές είναι ελεύθεροι να αποφασίσουν μεγαλύτερο ή/και μικρότερο διάστημα αποπληρωμής των οφειλών προς αυτούς. 

  Ο έλεγχος της τήρησης των υποχρεωτικών κανόνων περί της μη χειροτέρευσης της θέσης όλων των πιστωτών και της συμμετρικής διανομής σε όλους τους πιστωτές σε κάθε περίπτωση θα πραγματοποιείται επί της καθαρής παρούσας αξίας των καταβολών της μέγιστης διάρκειας σύμβασης για το δημόσιο, δηλαδή της πρώτης δεκαετίας ισχύος της σύμβασης.

  Συνεπώς, τα ποσά και άλλα ανταλλάγματα που απομένουν προς διανομή μετά την κατά προτεραιότητα διανομή ποσών και άλλων ανταλλαγμάτων, διανέμονται συμμετρικά  σε όλους τους πιστωτές κατά το μέρος των εναπομεινασών ανεξόφλητων απαιτήσεων τους και η διαθέσιμη ικανότητα αποπληρωμής επιμερίζεται σε όρους καθαρής παρούσας αξίας συμμετρικά  με την παραπάνω  ανεξόφλητη οφειλή μεταξύ των πιστωτών που συμμετέχουν σε κάθε χρονική περίοδο.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων